Lista aktualności Lista aktualności

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, działająca na podstawie ustawy o lasach. Jest nadzorowana jest przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, sama zaś nadzoruje 23 nadleśnictwa – podstawowe, samodzielne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podział zadań w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu:

Dyrektor
Kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego
kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.
Dyrektor realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania przy pomocy dwóch zastępców:
Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej,
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Dyrektorowi oraz jego Zastępcom podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
PION DYREKTORA (D)

Wydział Organizacji i Kadr  (DO)

Wydział  prowadzi  sprawy z zakresu organizacji struktur biura, kadr, spraw socjalnych,  szkoleń  i dokształcania pracowników, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi.

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia (DK)

Wydział wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną, audytem oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP i nadzorowanych nadleśnictwach, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, koordynuje sprawy ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, współpracuje z Głównym Inspektorem LP, Głównym Inspektorem SL oraz organami kontroli państwowej.

Zespół ds. Promocji i Mediów  (DR)

Zespół realizuje w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem RDLP  zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania  w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień Dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno – informacyjnych. Prowadzi całokształt  spraw związanych z promocją i reprezentacją  biura RDLP, Leśnymi Kompleksami Promocyjnymi,  edukacją przyrodniczo – leśną , turystyką i udostępnianiem lasu dla społeczeństwa.

Stanowisko ds. Obronności (DS)

Stanowisko  prowadzi w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 827) oraz Ustawy   z dnia 5 sierpnia 2010 roku  o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228).  całokształt spraw związanych z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną  informacji niejawnych i prowadzeniem  kancelarii niejawnej oraz ochroną danych osobowych.

Stanowisko Radca Prawny (DP)

Stanowisko pracy  prowadzi kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności przez biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Stanowisko ds. BHP (DB)

Stanowisko pracy prowadzi całokształt spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.


PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ (Z)

Wydział Gospodarowania Ekosystemami  (ZG)

Wydział prowadzi całokształt spraw związanych z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą  a także gospodarką wodną,  rolną i rybacką,   certyfikacją  gospodarki  leśnej, nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  oraz użytkowaniem lasu oraz użytkowaniem ubocznym.

Wydział Ochrony Ekosystemów  (ZO)

Wydział  prowadzi całokształt spraw w zakresie zachowania bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych i nieleśnych utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż. terenów leśnych, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, gospodarki łowieckiej.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi  (ZS)

Wydział prowadzi całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, urządzenia lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz wyłączeń z produkcji, geomatyki leśnej, systemu informacji przestrzennej (SIP). Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.


PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH (E)

Wydział Księgowości  - (EK)

Wydział prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP i ZOL w Radomiu zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje nadleśnictwa w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania – (EP)

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych,  wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki i komórki organizacyjne biura w tym zakresie.

Wydział Gospodarki Drewnem - (ED)

Wydział prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych, prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna.

W ramach Wydziału: Stanowisko pracy Brakarza Regionalneg

Stanowisko wykonuje działania pomocnicze na rzecz dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i ustala na drodze działalności kontrolingowej, innej działalności analitycznej oraz nadzorczej, czy użytkowanie główne w nadleśnictwach przebiega w sposób prawidłowy z punktu widzenia obowiązujących w LP zasad, norm i warunków technicznych, w szczególności zaś, czy w zgodzie z kryteriami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności.

Wydział RInfrastruktury Leśnej – (ER)

Wydział  prowadzi zagadnienia z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno – technologicznego, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie.

 Wydział Administracji  (EA)

Wydział prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP w Radomiu, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp., zaspokajaniem bieżących potrzeb. Wydział prowadzi wysyłkę korespondencji,  obsługę kancelarii głównej, sekretariatu Zastępców dyrektora i archiwum zakładowego  oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją  archiwalną.

 Wydział  Informatyki  (EI)

Wydział realizuje zadania związane z organizacją, nadzorem, rozwojem, utrzymaniem oraz zapewnieniem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w szczególności SILP w jednostkach podległych oraz biurze RDLP. Prowadzi czynności związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP.

Zespół ds. Zamówień Publicznych (EZ)

Stanowisko przeprowadza procedury przetargowe związane z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP oraz wspiera i prowadzi pomoc merytoryczną dla nadleśnictw w tym zakresie.


Stanowisko ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych (EW)

Stanowisko koordynuje na poziomie biura RDLP i regionalnym  zagadnienia związane z projektami rozwojowymi Lasów Państwowych oraz koordynuje procesy wdrażania i realizacji  Wizji działań na rzecz rozwoju PGL LP. Ponadto zajmuje się procesami wdrażania i nadzorowania na poziomie RDLP kompleksowych projektów Lasów Państwowych współfinansowanych z funduszy UE.  Stanowisko pozyskuje także dotacje bezpośrednie dla RDLP oraz nadzoruje ich pozyskanie w nadzorowanych nadleśnictwach.


Jednostki terenowe
Jednostki terenowe nadzorowane przez RDLP w Radomiu to 23 nadleśnictwa. Nadleśnictwa te pełnią nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa oraz - w przypadku podpisania odpowiednich porozumień ze starostwami powiatowymi - zajmują się również nadzorem nad lasami innej własności.