Lista aktualności Lista aktualności

Powstają nowe plany urządzenia lasu

Nadleśnictwa Przysucha, Dobieszyn oraz Suchedniów przystąpiły do sporządzenia nowych planów urządzenia lasu. W lipcu odbyły się posiedzenia komisji założeń planu (KZP).

Celem posiedzeń komisji było sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu", które w formie protokołu z poszczególnych KZP zostaną przedstawione do konsultacji społecznych.

Udział w komisjach wzięli oprócz pracowników nadleśnictw i RDLP w Radomiu oraz przedstawiciela DGLP osoby z instytucji i organizacji zainteresowanych gospodarką leśną i ochroną przyrody w lasach, w tym samorządów, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Plany dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania projektu planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000 zostaną sporządzone na okres 1.01.2020-31.12.2029 r.

*****

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.