Lista aktualności Lista aktualności

Bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z lasu

Okres pandemii to czas, w którym społeczeństwo w zwiększonym zakresie korzysta z lasu. Las jest miejscem uprawiania różnych form turystyki, sportu i rekreacji. Niezmiernie ważna jest znajomość przepisów prawa w zakresie bezpiecznego korzystania z lasu, ale także takiego, aby zachować walory przyrodnicze lasów i jego funkcje gospodarcze. Również sezon na zbiory grzybów, ze względu na pogodę i związaną z tym obfitość grzybów jest wyjątkowy.

W każdym roku w sezonie turystycznym i w okresie grzybobrań zdarzają się przypadki zaginięć w lesie. Zdarza się również, że nieznajomość prawa powoduje blokowanie pojazdami dróg leśnych, które powinny zostać przejezdne na wypadek konieczności interwencji służb ratowniczych (ratowanie zdrowia i życia ludzi, gaszenie pożarów) czy prace gospodarcze w lesie.

3.09 przed siedzibą Nadleśnictwa Kielce odbyła się konferencja prasowa dotycząca bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z terenów leśnych.

Wzięli w niej udział:
- Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta,
- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu dr. inż. Andrzej Matysiak,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce Robert Płaski, wraz z rzecznikiem prasowym i zastępcą Romanem Wrólewskim oraz strażą leśną Zbigniewem Sołtysem – komendantem posterunku straży leśnej Sławomirem Wiechem – strażnikiem leśnym,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas.

Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPodczas konferencji dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak omówił strukturę szkodnictwa leśnego oraz zasady współpracy z policją w zakresie szkodnictwa leśnego. Przypomniał, że w 2016 roku w siedzibie Nadleśnictwa Kielce zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w obszarze ochrony oraz zabezpieczenia obszarów leśnych regionu świętokrzyskiego. Porozumienie przewiduje m. im. wspólne działania mające na celu zatrzymanie sprawców kradzieży drewna, stroiszu i choinek oraz kłusownictwa. Współpraca z innymi instytucjami znacząco podnosi efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego. Możliwość zawarcia porozumień regulujących zasady współpracy stwarza Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zasad współpracy Lasów Państwowych z Policją.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta omówił najczęstsze zagadnienia, którymi zajmuje się policja na obszarach leśnych, w tym zaginięcia. Zwrócił też uwagę na wykorzystanie nowych technologii, które wspomagają działania służb. Wskazał także na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest narzędziem odpowiedzialnego zgłaszania zagrożeń, również na terenach leśnych.

Na konferencji zostały również omówione zasady bezpiecznego korzystania z terenów leśnych w obrębie miast na przykładzie Nadleśnictwa Kielce. Roman Wróblewski omówił najczęstsze problemy wynikające z nielegalnego korzystania z lasu, w tym niedozwolone wjazdy do lasu, obłamywanie gałęzi drzew iglastych (stroiszu) i inne.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas omówił przypadki zaginięć w lesie w Puszczy Świętokrzyskiej, zasady zachowania w czasie przebywania w dużych kompleksach leśnych podczas grzybobrania i turystyki, problemy zaśmiecania i zanieczyszczania terenów leśnych, puszczania psa luzem oraz stwarzania zagrożenia pożarowego.

Największe problemy korzystania z lasu to nielegalne wjazdy do lasu quadami i crossami oraz pozostawianie w nim śmieci. Wciąż zdarzają się dewastacje urządzeń turystycznych czy służących edukacji leśnej oraz akty wandalizmu. Współpraca służb powoduje, że przypadków szkodnictwa leśnego jest mniej.