Lista aktualności Lista aktualności

Chronimy Mokradła

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, w tym roku pod hasłem „Podejmij działania dla ochrony ludzi i przyrody!”. Mokradła warunkują bioróżnorodność, są bardzo ważne dla obszarów leśnych. Są obejmowane ochroną obszarową, chronione w trakcie prowadzenia prac z zakresu gospodarki leśnej. Nadleśnictwa RDLP w Radomiu realizują również działania ochronne w ramach programów retencyjnych i ochrony przyrody.

Zagadnienia dotyczące mokradeł w lasach i działania na rzecz ich utrzymania oraz powiększania skupiają się wokół następujących tematów:

- Śródleśne rzeki, strumienie i ich źródliska - częste w lasach - tu ustanawiane są lasy ochronne w procesie powstawania planu urządzenia lasu - są to lasy wodochronne, a teren wzdłuż rzek to także strefy ekotonowe podlegające ochronie;

- Śródleśne bagna i torfowiska - te ogromne jak Okólny Ług i Ługi Helenowskie w Puszczy Kozienickiej, czy Białe Ługi w Puszczy Świętokrzyskiej - chronione jako rezerwaty przyrody czy mniejsze - objęte ochroną jako użytki ekologiczne, ale to też małe zagłębienia terenu, które każdy leśniczy zna na swoim terenie i je chroni podczas prac gospodarczych;

- Małe i wielkie inwestycje i remonty - budowa zbiorników retencyjnych i zastawek na ciekach i rowach w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych realizowanych ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej - takich jak „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” - aktualnie leśnicy regionu realizują go w nadleśnictwach: Dobieszyn, Kielce, Zwoleń i Staszów;

- Niewielkie działania realizowane wspólnie z przyrodnikami i osobami, które chcą małymi krokami dbać o przyrodę, takie jak wykopanie torfianki dla ważek z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym czy wpuszczenie raków lub różanek z MŚTO, Mazowieckim Zespołem Parków Krajobrazowych i ENEA Wytwarzanie lub ogromne projekty takie jak LIFE+ realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych "Renaturyzacja śródlądowej rzeki Nidy”, w którym Nadleśnictwo Pińczów działa na rzecz poprawy warunków wodnych w łęgach jesionowo-olszowych;

- Wykaszanie mokrych i niezwykle cennych łąk oraz torfowisk i trzęsawisk oraz działania na rzecz żółwia błotnego w ramach projektu ze środków UE „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP (OPL)” , nadleśnictwa: Barycz, Kielce, Stąporków i Zwoleń wykonują takie zadania w latach 2017–2023, duże znaczenie ma też wykaszanie cennych łąk w ramach PROW - co ma miejsce również w innych nadleśnictwach;

- Wyłączanie szczególnie cennych lasów z użytkowania - pozostawienie bez wskazań gospodarczych w planie urządzenia lasu lub wyłączanie z użytkowania decyzjami nadleśniczych w trakcie obowiązywania planu urządzenia lasu, na podstawie procedury opracowanej w ramach certyfikacji gospodarki leśnej FSC.

Warto chronić mokradła – to rezerwuar bioróżnorodności w lasach.