Lista aktualności Lista aktualności

Fundusze zewnętrzne na retencję i ochronę przeciwpożarową

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu będą uczestniczyły w 2 projektach, które uzyskały wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pod koniec października Lasy Państwowe podpisały z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie 3 projektów w ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu.

Pierwszy projekt to „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Głównym celem tego przedsięwzięcia są działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody oraz realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej, jak również odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. W działaniach tych wezmą udział 4 nadleśnictwa: Dobieszyn, Kielce, Zwoleń i Staszów. Na inwestycje związane z budową, modernizacją, rewitalizacją zbiorników małej retencji i obiektów hydrotechnicznych nadleśnictwa otrzymają ponad 3,4 mln unijnego dofinansowania. Zamierzony efekt w postaci objętości retencjonowanej wody wyliczono na 22,6 tys. m3.

Drugi projekt, w którym uczestniczy RDLP w Radomiu to Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". Podstawowym jego celem jest zmniejszenie skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pojedynczego pożaru i zwiększenie powierzchni objętej systemami wczesnego ostrzegania.

Projekt przeciwpożarowy realizowany będzie na terenie 13 nadleśnictw. Wartość projektu z unijnym wsparciem wyniesie ponad 3,1 mln zł, które zostanie przeznaczone m.in. na:

  1. rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację 10 dostrzegalni przeciwpożarowych w nadleśnictwach Barycz, Dobieszyn, Marcule, Starachowice, Włoszczowa i Zwoleń,
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów w nadleśnictwach: Barycz, Radom, Ruda Maleniecka, Starachowice,
  • budowę stacji meteorologicznych w nadleśnictwie Ruda Maleniecka;
  1. wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup 8 samochodów patrolowo-gaśniczych w nadleśnictwach: Kielce, Kozienice, Łagów, Przysucha, Radom, Starachowice, Staszów i Zwoleń.

Więcej informacji o projektach: http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/lp-rozpocznie-realizacje-kolejnych-projektow