Lista aktualności Lista aktualności

Konferencja o lasach wokół Kielc

14 listopada w Kielcach odbyła się Konferencja „Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym w aglomeracji Miasta Kielce”. Jej organizacja związana była z będącą na ukończeniu Koncepcją zagospodarowania turystycznego dla nadleśnictw Kielce, Daleszyce i Zagnańsk. Konferencja to także efekt zwiększonych działań leśników związanych z komunikacją społeczną i współpracą z różnymi środowiskami dotyczącą zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie wokół Kielc.

Konferencja została zorganizowana w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu i Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Świętokrzysko-Radomski.

Przedsięwzięcie wynikło z potrzeby mówienia i dyskusji o roli społecznej funkcji lasu na tle innych funkcji oraz upowszechnienia wiedzy na temat współczesnych wyzwań gospodarki leśnej w warunkach Kielc i okolic.

Podjęta tematyka związana była także z przygotowywaną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu na zlecenie RDLP w Radomiu i nadleśnictw Koncepcją zagospodarowania turystycznego dla nadleśnictw Kielce, Daleszyce i Zagnańsk. Powstaje ona w związku ze szczególnym znaczeniem lasów dla miasta Kielce i jego mieszkańców, różnymi potrzebami zgłaszanymi przez środowiska zajmujące się turystyką, sportem i rekreacją w lesie oraz w przekonaniu, że możliwa jest harmonijna realizacja wszystkich funkcji lasu – od gospodarczych, przez ochronne.

Było to kolejne spotkanie, które stanowi podsumowanie działań leśników w stronę komunikacji społecznej i współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami i pasjonatami zrównoważonej turystyki i rekreacji na terenie aglomeracji miasta Kielce. Konferencja przyczyniła się do integracji środowisk i wymiany doświadczeń oraz dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki w oparciu o zasoby leśne i przyrodnicze Kielc.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, instytucji nauki i szkolnictwa, instytucji i organizacji ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz leśnictwa, zajmujących się turystyką, sportem i rekreacją, organizacji pozarządowych oraz leśnicy, w tym nadleśniczowie, pracownicy biura RDLP w Radomiu i nadleśnictw.

Konferencję otworzył Piotra Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej.

Cykl referatów rozpoczął dr inż. Michał Orzechowski z Katedry Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa, Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. W swoim wystąpieniu omówił temat „Funkcje lasu w zrównoważonej gospodarce leśnej”. Następnie referat: „Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym w Nadleśnictwach Daleszyce, Kielce, Zagnańsk” wygłosił Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziału w Radomiu. W dalszej kolejności Sylwia Skuta z Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego omówiła projekt: „Czas w las – propozycje leśnych wycieczek pieszych i rowerowych w województwie świętokrzyskim – przewodnik turystyczny jako efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego z RDLP w Radomiu”. Trasy są dostępne na stronie: https://swietokrzyskie.szlaki.pttk.pl/kategoria/107,inny. Niebawem ukaże się także papierowe wydanie przewodnika oraz odbędzie się kampania promocyjna projektu. Na zakończenie sesji referatowej temat: „Turystyka rowerowa na terenach leśnych” omówił Grzegorz Bień z organizacji Single Tracki w Kielcach.

Po wystąpieniach odbyła się dyskusja, którą prowadził dr inż. Tomasza Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

****
Współczesne gospodarowanie lasami opiera się na zasadzie wielofunkcyjności. Realizowane jest w sposób zrównoważony, jako kompromis pomiędzy trzema zasadniczymi funkcjami lasu: środowiskową, gospodarczą i społeczną. Lasy Państwowe jako zarządca gruntów leśnych Skarbu Państwa starają się odpowiadać na wzmożone zainteresowanie społeczeństwa różnymi formami korzystania z lasów, co jest szczególnie widoczne na obszarach leśnych otaczających duże aglomeracje miejskie.

W dniu 5 lipca 2022 roku zostało wydane Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wraz z Wytycznymi do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Dokument ten określa ramy odpowiedniego kształtowania sposobu gospodarowania zasobami leśnymi na terenach objętych szczególnym zainteresowaniem lokalnych społeczności w zakresie pełnienia społecznej funkcji lasu. Wytyczne formułują również postulaty w zakresie sposobów społecznej partycypacji w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu stara się odpowiadać na potrzebę określenia zasięgu lasów o szczególnym znaczeniu społecznym oraz widzi konieczność prowadzenia gospodarki leśnej dostosowanej do specyficznej funkcji tych obszarów leśnych. Dlatego też w 2022 r. zleciła wykonanie specjalistycznej ekspertyzy poświęconej zagospodarowaniu lasów o szczególnym znaczenie społecznym na terenie nadleśnictw Daleszyce, Kielce oraz Zagnańsk. Ekspertyza została przeprowadzona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, jednostkę posiadającą wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowań planistycznych związanych z branżą leśną i środowiskową. W trakcie prac wykonano szereg analiz merytorycznych odnoszących się do możliwości realizacji społecznej funkcji lasu na terenie nadleśnictw otaczających Miasto Kielce. Przeprowadzono również szerokie konsultacji społeczne z instytucjami, organizacjami oraz osobami związanymi z regionem w celu wypracowania wspólnego stanowiska w kwestii właściwego zagospodarowania lasów poddanych antropopresji.

Oprac. Jacek Koba, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Radomiu