Lista aktualności Lista aktualności

Łęgi na Ponidziu w projekcie LIFE+

27 marca w Kielcach odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego projektu LIFE+ „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie – Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z Nadleśnictwem Pińczów oraz Polską Akademią Nauk – Instytutem Ochrony Przyrody w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

W konferencję oprócz przedstawiciela koordynatora LIFE+ Tomasza Hałatkiewicza, dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych udział wzięli Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Marek Jońca, członek Zarządu Województwa. W spotkaniu uczestniczyli także prof. Tadeusz Zając z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Jacek Koba, starszy specjalista w Wydziale Ochrony Lasu RDLP w Radomiu oraz Andrzej Wójciak, nadleśniczy Nadleśnictwa Pińczów.

Projekt jest jednym z trzech dofinansowanych spośród 41 beneficjentów z Polski w ramach konkursu ogłoszonego przez KE w kwietniu 2017 roku. Na koszt projektu – 5,5 mln euro składa się dofinansowanie z KE (60%), NFOŚiGW (30%), a wśród 10% wkładu własnego jest 137 tys. zł z Nadleśnictwa Pińczów z przeznaczeniem na udrożnienie i budowę obiektów małej retencji wodnej w kompleksie leśnym Młodzawy (rowy melioracyjne i zastawki). To unikalny kompleks łęgów jesionowo-olszowych przechodzących miejscami w ols typowy oraz zbiorowiska szuwarowe. Ze względu na wrażliwość tych siedlisk będzie też prowadzony monitoring hydrologiczny.

W projekcie dużo będzie się działo– kolejny LIFE+ na Ponidziu jest niezwykły, bo dotyczy bardzo wielu siedlisk i gatunków, w tym starorzeczy „delty umianowickiej”: zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, łąk użytkowanych ekstensywnie, murawy kserotermicznej, bociana białego, bielika, ptaków trzcinowisk, turzycowisk i otwartych łąk. Zaplanowano też działania dotyczące reintrodukcji żółwia błotnego, związane z restytucją populacji kumaka nizinnego, traszki grzebieniastej, skójki gruboskorupowej, zatoczka łamliwego i poczwarówki jajowatej. Wiele działań dedykowanych będzie przywróceniu wypasu krów w dolinie Nidy w celu utrzymania siedlisk przyrodniczych we właściwym stanie. Działania obejmą również kanalizowanie ruchu turystycznego poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej (platformy obserwacyjne, czatownie, wiaty, kładki i tablice informacyjno-edukacyjne), a także kompleksowy monitoring siedlisk przyrodniczych i populacji zwierząt podlegających ochronie, warsztaty edukacyjne, szkolenia i działania zmierzające do wymiany doświadczeń prowadzonych w ramach innych projektów.