Lista aktualności Lista aktualności

Leśnicy podsumowali projekt ochrony gatunków i siedlisk

Osiem nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu uczestniczy w realizacji projektu Lasów Państwowych Ochrony Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych (OPL). Działania zostały zaplanowane na lata 2017-2023. W styczniu leśnicy podsumowali tegoroczne efekty projektu.

Na terenie RDLP w Radomiu do projektu włączono około 100 ha gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogólna kwota netto przewidziana na realizację zaplanowanych zadań przekracza 700 tysięcy, a w minionym roku na realizację prac wydano 81 tys. zł.

W 2021 roku bezpośrednie działania związane z realizacją projektu były prowadzone na terenie sześciu nadleśnictw. Prace te obejmowały takie siedliska przyrodnicze, jak: murawy kserotermiczne, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska, śródlądowy bór chrobotkowy oraz ciepłolubne dąbrowy. Ponadto leśnicy przeprowadzili działania poświęcone poprawie siedlisk występowania motyla przeplatki aurinii, a także naszego najbardziej okazałego storczyka – obuwika pospolitego. Działania ochronne realizowano na terenie siedmiu obszarów sieci Natura 2000, wśród których przeważały ostoje związane z dolinami rzek.

Zadania wykonywane w ramach projektu nie należą do typowych prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej. Zabiegi ochronne zrealizowane w 2021 roku polegały głównie na koszeniu roślinności murawowej lub łąkowej, a także wycinaniu krzewów i odrośli drzew wraz z wywiezieniem biomasy z terenu wydzieleń objętych pracami.

Więcej o projekcie: https://www.ckps.lasy.gov.pl/documents/17417482/35161730/ckps+internet+PL.pdf/2c064ec1-2975-36ac-fb4a-f05ccd114932Bardzo często koszenie roślinności zielnej łączono z jednoczesnym wycinaniem odrostów drzew oraz krzewów, co podnosiło stopień trudności prac. Zabiegi usuwania podszytów i podrostów miały szczególne znaczenie dla prac wykonanych w 2021 roku w Nadleśnictwie Kielce, gdzie prowadzony jest program ochrony oraz odtwarzania płatów ciepłolubnej dąbrowy, zanikających na skutek intensywnej sukcesji roślinności grądowej obserwowanej od wielu lat na terenie obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie.

Nie mniej ważne oraz wymagające precyzji były działania wykonane przez Nadleśnictwo Pińczów w granicach Ostoi Kozubowskiej, gdzie występuje jedna z najliczniejszych na terenie Wyżyny Małopolskiej populacja obuwika pospolitego. Pracownicy tego nadleśnictwa, którzy bezpośrednio nadzorowali wykonanie prac, odnajdywali oraz wskazywali wykonawcom w terenie kępy gatunków chronionych w celu ich zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem. Do ciekawych działań należy zaliczyć także prace wykonane na terenie Nadleśnictwa Łagów w obrębie Ostoi Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie. W celu poprawy stanu ochrony siedliska przyrodniczego śródlądowego boru chrobotkowego leśnicy przeprowadzili prace polegające na usunięciu z jego obszaru tak zwanego „drewna martwego”, którego zaleganie oraz rozkład są niekorzystne dla tego najuboższego pod względem żyzności wśród naszych siedlisk leśnych.

Warto również podkreślić, że działania prowadzone w ramach projektu OPL w 2021 roku dotyczyły przede wszystkim siedlisk i gatunków związanych z gruntami o charakterze nieleśnym, tak działo się między innymi na terenie nadleśnictw: Barycz, Stąporków oraz Chmielnik. Obszary te tworzą często mozaikę z lasami stanowiąc nieocenione rezerwuary bioróżnorodności.

Projekt realizowany jest ze środków pozyskanych przez Lasy Państwowe z Unii Europejskiej, a koordynowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.