Lista aktualności Lista aktualności

Rezerwat przyrody "Krępiec"

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu znajdują się aktualnie 83 rezerwaty przyrody, które zajmują łączną powierzchnię ponad 5 500 ha. Jednym z największych jest położony w północnej części Nadleśnictwa Zwoleń rezerwat Krępiec. Ochroną objętych zostało tutaj 11 oddziałów leśnych o łącznej powierzchni przekraczającej 270 ha. Rezerwat powstał w 1994 roku w celu zachowania interesującego pod względem przyrodniczym oraz krajobrazowym fragmentu Puszczy Kozienickiej ze złożoną strukturą drzewostanów.

Nieprzeciętne walory krajobrazowe rezerwatu wynikają z widocznej na jego terenie urozmaiconej rzeźby związanej z działalnością zlodowacenia środkowopolskiego. Są to niewielkie pagórki będące pozostałościami wzniesień moren czołowych, otoczone zróżnicowanymi formami geomorfologicznymi powstałymi na skutek aktywności wód oraz wiatru. Specyfika ukształtowania powierzchni wynika także z piętna jakie odcisnęły dwa, przepływające przez ten obszar potoki – Krypianka oraz Krępiec od którego rezerwat wziął swoją nazwę. Cieki te tworzą charakterystyczne przełomy, które wcinają się głęboko w otaczające wzniesienia, nadając temu miejscu specyficzny urok. Spod stromych zboczy dolin potoków lokalnie sączą się źródła, zasilające płynące przez rezerwat cieki i podnoszące ogólny poziom uwilgotnienia terenu.

W szacie roślinnej występującej na obszarze rezerwatu na szczególną uwagę zasługują liczne okazy starych drzew – świadków puszczańskiej historii. Wśród nich spotkamy kilkusetletnie dęby czy ponad stuletnie sosny oraz klony. Zbiorowiska roślinne tworzą mozaikę ukazującą szeroki przekrój zespołów leśnych Puszczy Kozienickiej, od borów świeżych i mieszanych, poprzez grądy, aż po wilgotne i trudno dostępne olsy oraz łęgi. Flora roślin naczyniowych stwierdzonych dotychczas w rezerwacie liczy około 100 gatunków. Wśród nich spotkamy rzadkie elementy florystyczne naszych lasów jak bluszcz pospolity czy paprotka zwyczajna.  

Z racji położenia rezerwatu w pobliżu Garbatki Letnisko, miejscowości, która w okresie międzywojennych była ważnym kurortem letniskowym, głównie dla mieszkańców Radomia, Lublina oraz Warszawy, a która także dzisiaj cieszy się popularnością wśród turystów, tereny rezerwatu przyrody Krępiec są poddane intensywnemu oddziaływaniu człowieka. Wpływ ten oznacza niejednokrotnie, także liczne zagrożenia a nawet konflikty na styku potrzeb ochrony przyrody i szeroko rozumianej aktywności ludzkiej.

Elementami minimalizującymi potencjalny negatywny wpływ turystyki na przyrodę rezerwatu, a zarazem ukazującymi jego walory są przebiegające przez najbardziej urokliwe miejsca, dwa szlaki turystyczne – niebieski oraz zielony, a także ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa, której trasa prowadzi malowniczymi skarpami wzdłuż potoków. Względna różnica wysokości na ścieżce wynosi nawet kilkanaście metrów. Przebycie tej drogi otwiera przed każdym panoramę specyficznego ukształtowania terenu oraz ukazuje bogactwo szaty roślinnej rezerwatu.

Rezerwat przyrody Krępiec, który stanowi doskonały przykład zróżnicowanej i wciąż pięknej przyrody Puszczy Kozienickiej może stać się celem i kierunkiem pierwszych wiosennych spacerów.