Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Rad Naukowo-Społecznych LKP w Umianowicach

29 listopada w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Umianowicach niedaleko Pińczowa odbyło się spotkanie połączonych Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” i „Puszcza Świętokrzyska”.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z historią powstania i funkcjonowaniem ośrodka w Umianowicach oraz realizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przy udziale Nadleśnictwa Pińczów projektem „Life Delta – Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Podsumowali także działalność Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kadencji 2018-2022 oraz wysłuchali wystąpienia Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej na temat wyzwań, jakie stoją przed leśnikami w ramach prowadzonej zrównoważonej gospodarki leśnej.

Etapy i efekty realizowanego w latach 2018-2024 projektu Life Delta przedstawił dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Tomasz Hałatkiewicz Przypomniał, że projekt zakłada przywrócenie dawnego charakteru Nidy, odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego śródlądowej rzeki i stworzenie warunków do przywrócenia niezwykłych walorów przyrodniczych. Dyrektor Hałatkiewicz w swoim wystąpieniu podkreślił, że już udało się w dużym stopniu przywrócić część starorzecza, a w konsekwencji w znacznym stopniu wzbogacić bioróżnorodność zarówno samej rzeki jak i okolicznych terenów łąkowych.

Z kolei dr Jacek Koba – główny specjalista ds. ochrony lasu w RDLP w Radomiu przedstawił zakres tematyki, którą rady zajmowały się w ciągu czterech lat kończącej się kadencji. Były to m.in. nowe technologie w leśnictwie i ochronie przyrody, ochrona i zagospodarowanie drzewostanów jodłowych na terenie LKP „Puszcza Świętokrzyska”, ochrona lasu na terenie LKP „Puszcza Kozienicka”, strategia na rzecz bioróżnorodności, koncepcja zagospodarowania ruchu turystycznego lasów wokół miasta Kielce oraz nowa koncepcja zagospodarowania ruchu turystycznego na terenie obiektu „Królewskie Źródła”.

Na zakończenie pierwszej części spotkania wystąpił zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej Piotr Kacprzak, który zwrócił uwagę na rosnącą społeczną funkcję lasów i stojące w związku z tym nowe wyzwania przed leśnikami. Podkreślił konieczność położenia nacisku na ochronę przyrody, rolę małej retencji w poprawie kondycji lasów oraz potrzebę współpracy z innymi podmiotami, zainteresowanymi korzystaniem z lasów np. w obszarze turystyki.

W drugiej części uczestnicy spotkania zwiedzili umianowicki Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Obejrzeli część edukacyjną, gospodarczą i hotelową oraz zapoznali się działalnością placówki.

W spotkaniu wzięli członkowie obu rad. Gośćmi specjalnymi byli: przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jacek Zadura, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Agata Czeplina-Miernik oraz zastępca dyrektora RDLP w Radomiu Piotr Kacprzak i nadleśniczowie nadleśnictw LKP.