Lista aktualności Lista aktualności

Złota rybka w Puszczy Kozienickiej

25 października na terenie Nadleśnictwa Kozienice, w rezerwacie Źródło Królewskie została przeprowadzona akcja edukacyjna podczas której symbolicznie wsiedlono ok. 1 000 osobników ryby różanki do rzeki Zagożdżonki. Przedsięwzięcie związane jest z projektem restytucji tego gatunku realizowanym na terenie Puszczy Kozienickiej.

Akcja miała edukacyjny i symboliczny wymiar. Zainicjowało ją Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, a zrealizowali naukowcy i studenci z Katedry Biologii Środowiska Wydziału Nauk o Zwierzętach i Koła Naukowego Biologów SGW przy współpracy z Fundacją Enea i Enea Wytwarzanie, Powiatową Strażą Rybacką z Kozienic i Nadleśnictwem Kozienice. Do akcji zaproszono młodzież ze szkół podstawowych nr 1 i 3 z Kozienic i harcerzy z Leśnego Przystanku Historia IPN-ZHR. Obserwowali ją też turyści korzystający ze ścieżki dydaktycznej Królewskie Źródła. Oprócz wsiedlenia rybek i związanych z ich rozwojem małży młodzież odbyła też żywą lekcję przyrody z Jackiem Taborem z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Nadzór merytoryczny nad akcją sprawował dr Witold Strużyński z SGGW – Różanka jest niewielką, dorastającą do 9 cm, pięknie ubarwioną rybą, szczególnie w okresie rozrodczym. Z punktu widzenia Unii Europejskiej i naszego krajowego prawa jest cenna przyrodniczo, jest gatunkiem objętym ochroną. Są miejsca w Puszczy Kozienickiej, gdzie różanka i małż ma się dziś bardzo dobrze, gatunek ten w rzece Zagożdżonce występował, ale wskutek zanieczyszczeń ze względu na rozwój przemysłu znikły małże, a w ślad za nimi związane z ich rozrodem różanki – powiedział. Zagożdżonkę wybrano ze względu na naturalny układ koryta z licznymi źródliskami, nie poddany presji melioracyjnej, o przebiegającym procesie samooczyszczania się, gdzie różanka i małże z powodzeniem mogą się zaaklimatyzować.

Stałe działania ochronne dotyczące różanki pod nadzorem naukowym dr Witolda Stróżyńskiego realizuje na terenie Puszczy Kozienickiej Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych”. Projekt dotyczy ochrony czynnej raka szlachetnego i błotnego oraz różanki i strzebli błotnej, które kiedyś licznie występowały w wodach regionu. Młode osobniki są hodowane są w wylęgarni utworzonej na terenie Ośrodka Edukacyjnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie. – Największym zagrożeniem dla różanek jest utrata miejsc inkubacji ikry, czyli małży – szczeżui oraz skójki – ponieważ są one inkubatorami i osłoną dla larw różanki. Małżom zagraża głównie człowiek, zanieczyszczając rzeki, lub niszcząc miejsca ich występowania podczas pogłębiania zbiorników czy tworzenia kąpielisk – tak o specyfice rozrodu różanek i ich powiązaniu z małżami mówi Beata Waluś, kierownik zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego. – Dzięki projektowi do wytypowanych zbiorników wodnych wypuszczono dotychczas 2 tys. różanek – dodaje. Projekt jest finansowany ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wspólne działania leśników i innych instytucji i organizacji w obszarze ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej to wyraz społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za zarządzane zasoby przyrodnicze. Puszcza Kozienicka, objęta wieloma formami ochrony przyrody to przykład obszaru, gdzie prowadzenie gospodarki leśnej, ochrona przyrody i udostępnienie tego terenu społeczeństwu jest możliwe i stwarza ciekawe możliwości współpracy i wzajemnej inspiracji do dalszych działań. – Cała idea naszej obecnej akcji to działania kilku instytucji i organizacji: Lasów Państwowych, które dbają o swój wizerunek dobrego gospodarza dbającego o ochronę środowiska, opiekę sprawuje nad nami Enea i organizacje społeczne – Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, oprócz tego Kozienicki Park Krajobrazowy, z którym współpracujemy od kilkunastu lat, w szczególności przy projekcie ochrony różanki – powiedział dr Witold Strużyński.