Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikat FSC® utrzymany

Od 27 do 29 marca gospodarka leśna prowadzona na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu była oceniana pod kątem zgodności z wymogami i zasadami standardu certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC®. Audyt przebiegł pomyślnie, nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Zespół audytorów sprawdzał zgodność prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej z zasadami i kryteriami certyfikacji FSC® zawartymi w standardach: FSC-STD-POL-01-01-2013 PL – akredytowany standard gospodarki leśnej FSC dla Polski, NEPCon COC Standard dla Jednostek Gospodarki Leśnej z dnia 19 grudnia 2014 oraz FSC-STD-50-001 v1-2 – Wymogi dotyczące stosowania znaków towarowych FSC przez posiadaczy certyfikatu.

Był to audyt okresowy – kolejny w ramach Certyfikatu FSC® o nr RA-FM/COC-000250 wydanego 1 maja 2013 r. i ważnego do 30 kwietnia 2018 r. Tym razem nie było niezgodności i obserwacji do zamknięcia z poprzedniego okresu. Nie było więc konieczności szczególnego zwracania uwagi na określone zagadnienia. Audytorzy i leśnicy startowali „na czysto". Sprawdzano około 20% wskaźników ze standardu i wybrane zagadnienia z innych obszarów. Jak zawsze szczególną uwagę audytorzy zwracali na lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF), wyłączone z użytkowania (referencyjne) oraz dokumenty dotyczące derogacji (zezwoleń na stosowanie środków chemicznych).

Audytorzy pod przewodnictwem Jacka Ślizowskiego (w składzie zespołu byli także Zbigniew Sołtysiński, Paweł Synowiec i Piotr Nowak) prowadzili rozmowy z leśnikami, pracownikami zakładów usług leśnych, a nawet turystami. Przeglądali także dokumenty w biurach nadleśnictw i wizytowali wybrane miejsca w lasach. Tym razem wybrali nadleśnictwa: Skarżysko, Barycz, Suchedniów i Radom.

Na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w Nadleśnictwie Radom zostały omówione wyniki audytu. Generalnie audytorzy nie mieli zastrzeżeń do całości zagadnień dotyczących gospodarki leśnej. – W każdej dziedzinie widzieliśmy stosowanie się do standardów i zasad postępowania FSC – powiedział Jacek Ślizowski, audytor wiodący. Wśród niezgodności o mniejszym znaczeniu z rocznym okresem realizacji znalazło się zagadnienie pozostawienia stref buforowych, szczególnie między lasem a polem, na które leśnicy będą musieli zwrócić większą uwagę. Wniesiono także obserwację, która w przyszłości mogłaby skutkować niezgodnością tj. kwestię ewentualnego pozyskiwania drewna w lasach przejętych w ostatnim czasie z zasobów starostw. Lasy te do czasu opracowania nowego planu urządzania dla nadleśnictw, które je przejęły nie są objęte planem, a tym samym drewno tu pozyskane nie może być sprzedawane jako certyfikowane. Problem ma w obecnej chwili niewielkie znaczenie i wymaga globalnego uregulowania.

– W każdej dziedzinie widzieliśmy stosowanie się do standardów i zasad postępowania FSC – powiedział Jacek Ślizowski, audytor wiodący.

Pozytywnym faktem był brak uwag dotyczących do tej pory newralgicznych spraw, takich jak kwestia przestrzegania przepisów bhp, bezpiecznej ścinki drzew, stosowania środków chemicznych. Audytorzy podkreślili dobre przykłady sprawowania nadzoru przez leśników, które w przypadku zagrożenia zdrowia i życia skutkowały wstrzymaniem pracy na powierzchni. Podkreślili zaobserwowaną rosnącą świadomość pracowników na temat bhp i wysokie kompetencje Marka Sota, odpowiedzialnego w RDLP w Radomiu za sprawy bhp.

Wśród mocnych stron wskazano także podejście w Nadleśnictwie Radom do obszarów chronionych Natura 2000 – opracowanie wskazówek postępowania dla leśniczych, które ujęte zostały w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Duże wrażenie zrobiły na audytorach lasy bliżyńskie z różnogatunkowymi odnowieniami naturalnymi – od jodłowych po modrzewiowe.

Leśnicy po raz kolejny sprostali wymogom systemu certyfikacji gospodarki leśnej FSC®. W wyniku audytu certyfikat zostanie utrzymany. Oznacza to, że prowadzona przez leśników gospodarka leśna zapewnia trwałość i ochronę lasów. Nadal w nadleśnictwach RDLP w Radomiu będzie można kupić drewno certyfikowane.

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu certyfikatu FSC® (Forest Stewardship Council®) Dobrej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.