Asset Publisher Asset Publisher

Grodzisko w lasach Zgórska

Potwierdzono odkrycie wczesnośredniowiecznego grodziska na terenie leśnictwa Słowik Nadleśnictwa Kielce. 12 listopada informację na wspólnej konferencji prasowej w gminie Sitkówka-Nowiny przekazali Anna Żak-Stobiecka, Świętokrzyska Wojewódzka Konserwator Zabytków, Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny oraz Wojciech Kosatka, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce.

Obiekt położony jest na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kielce, w leśnictwie Słowik. Są to lasy tzw. Pasma Zgórskiego, w gminie Sitkówka-Nowiny.

Podstawą do wstępnego rozpoznania obiektu były nieinwazyjne badania geofizyczne – pomiary magnetyczne. Pozwoliły one na rozpoznanie charakteru anomalii magnetycznych, wskazujących na obiekty archeologiczne i stąd wnioskowanie o rodzaju i złożoności obiektu. Ze względu na to, że rośnie tu gęsty, bukowy las do zobrazowania obiektu przydatne były nowe technologie, takie jak cieniowanie na powszechnie dostępnych mapach w technologii LIDAR (Light Detection and Ranging) polegającej na lotniczym skanowaniu terenu krótkimi impulsami lasera. Szczegółowe informacje o wykonanych pracach przedstawił na konferencji Daniel Czernek, kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych, Techniki i Rejestru Zabytków Archeologicznych WUOZ w Kielcach.

Jak zapewnił Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce – Na dzień dzisiejszy najważniejsza jest ochrona grodziska, stąd intensywniejsze w tym terenie działania straży leśnej, a w razie stwierdzenia zagrożeń także z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.

Jaki był charakter i skala odkrycia, o tym będzie wiadomo po dalszych badaniach archeologicznych, w tym sondażowych i wykopach. Jednocześnie wszczęta została procedura objęcia obiektu ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków. W najbliższym czasie strony planują podpisanie porozumienia, na mocy którego podejmą dalsze działania. Podczas prac uwzględnione będą też walory przyrodnicze terenu, ze względu na to, że teren ten jest miejscem występowania rzadkiego i cennego siedliska buczyny storczykowej.

Lasy Zgórska skrywają wiele innych tajemnic. W innej części kompleksu leśnego od 2015 roku trwają prace poszukiwawcze i ekshumacyjne oraz analizy genetyczne zmierzające do odnalezienia i identyfikacji zamordowanych przez służby komunistyczne Żołnierzy Wyklętych przetrzymywanych i skazanych na śmierć w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej, a następnie przetransportowanych do lasów Zgórska, gdzie odbyła się egzekucja. Prace prowadzone są w ramach śledztwa przez Instytut Pamięci Narodowej, a także fundację Niezłomni. Dotychczas w czterech jamach grobowych odnaleziono osiem ciał, w tym siedem zidentyfikowano. Szacuje się, że w Zgórsku pochowanych może być o wiele więcej osób. Dotychczas przebadano 50 z 250 ha.