Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowo dla gatunków i siedlisk przyrodniczych

Dziewięć nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego projektu Ochrona Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych przez PGL LP (OPL). W styczniu podsumowano realizację czynnej ochrony zmierzającej do zachowania cennych siedlisk i gatunków w 2019 roku.

Działania zostały zaplanowane na lata 2017-2023. Na terenie RDLP w Radomiu do projektu włączono około 100 ha gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe. Ogólna kwota netto przewidziana na realizację zaplanowanych zadań przekracza 700 tysięcy złotych. W ramach projektu zostaną wykonane działania, ukierunkowane na ochronę sześciu typów siedlisk przyrodniczych, jednego gatunku rośliny oraz czterech gatunków zwierząt.

Zakończyło się podsumowanie prac za rok 2019 związane z aktualizacją harmonogramów wyznaczających kolejne etapy projektu. W ubiegłym roku zadania ochronne w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt były wykonywane przez wszystkie, biorące udział w projekcie nadleśnictwa (Barycz, Chmielnik, Jędrzejów, Kielce, Łagów, Pińczów, Ruda Maleniecka, Stąporków, Zwoleń), a łączna kwota przeznaczonych na nie środków to około 180 tysięcy złotych. Działania te obejmowały takie siedliska przyrodnicze, jak: murawy kserotermiczne, ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz ciepłolubne dąbrowy i bory chrobotkowe. Ponadto leśnicy przeprowadzili prace zmierzające do poprawy siedlisk występowania storczyka obuwika pospolitego oraz motyli modraszka telejusa i przeplatki aurinii, a także traszki grzebieniastej i żółwia błotnego.

Więcej informacji o projekcie

Działania ochronne realizowane w ramach projektu nie należą do typowych zadań wykonywanych na co dzień przez leśników, tak więc ich prawidłowe przeprowadzenie wymagało szczególnego podejścia w zakresie wyboru wykonawcy oraz realizacji przedsięwzięcia w terenie. W zależności od specyfiki siedliska przyrodniczego lub wymagań gatunków roślin i zwierząt prace należało odpowiednio ukierunkować, tak aby nie zaburzyły one delikatnej równowagi ekologicznej w siedliskach. Zabiegi ochronne wykonane w 2019 roku sprowadzały się głównie do koszenia roślinności murawowej i łąkowej lub wycinania krzewów i odrośli drzew wraz z wywiezieniem biomasy z terenów objętych pracami.

W niektórych jednak przypadkach miały miejsce działania, które zdecydowanie wykraczały poza „standardowe prace leśne”. Tak było w Nadleśnictwie Chmielnik, gdzie podjęto się naprawy zniszczonego na skutek burzy zbiornika wodnego, będącego siedliskiem traszki grzebieniastej, a także w Nadleśnictwie Zwoleń, w którym zapoczątkowano proces odtwarzania siedlisk żółwia błotnego w obszarze Natura 2000 Dolina Zwoleńki – jednej z ważniejszych ostoi tego gatunku w centralnej Polsce.

Rok 2020 również zapowiada się pracowicie, jeżeli chodzi o realizację projektu OPL na terenie RDLP w Radomiu. Początek wykonania pierwszych działań ochronnych przewiduje się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Projekt koordynowany jest przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.