Asset Publisher Asset Publisher

Leśne gospodarstwa węglowe w Puszczy Kozienickie

W Nadleśnictwie Kozienice miał miejsce kolejny etap prac związanych z realizacją projektu rozwojowego dotyczącego leśnych gospodarstw węglowych. Według przyjętych założeń metodycznych pobrano w terenie materiał badawczy.

Materiał organiczny został pozyskany 19 kwietnia na wybranej powierzchni próbnej. Pracownicy BULiGL o. w Radomiu, w obecności przedstawicieli RDLP i Nadleśnictwa Kozienice pobrali odpowiednie próbki gleby i materiału organicznego, sporządzili również szczegółowy opis runa. Prace terenowe prowadzone były w obrębie Pionki, leśnictwie Przejazd, w oddziale 73l. Najbardziej widowiskowe, a zarazem precyzyjne i żmudne okazały się czynności przy wydobyciu korzeni trzech, uprzednio ściętych i pomierzonych jodeł. Dodatkowo na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Nadleśnictwa Kozienice zorganizowano terenowe laboratorium, gdzie próbki były odpowiednio przygotowywane, opisywane, mierzone i ważone. Wkrótce trafią do analizy w laboratoriach IBL i ID PAN w Kórniku. Pozostały pobrany materiał badawczy zabezpieczono na terenie szkółki leśnej „Przejazd".

Powierzchnię do pobrania materiału organicznego wytypował BULiGL o. Radom w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Kozienice. W całej operacji wydatnie pomagał ZUL „DREWTRANS".

Leśne gospodarstwa węglowe to innowacyjny projekt realizowany w 26 nadleśnictwach w kraju. Jego realizacja w Nadleśnictwie Kozienice będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska Puszczy Kozienickiej. Drzewostany wzbogacone o gatunki liściaste, o złożonej, wielopiętrowej strukturze będą akumulowały więcej CO2 z atmosfery. Tym samym leśnicy przyczynią się do walki z zanieczyszczeniem środowiska, w tym z doskwierającym wszystkim smogiem. Zwiększy się również rola lasów w zmniejszaniu wpływu spodziewanych zmian klimatycznych.

Na terenie RDLP w Radomiu projekt został zainaugurowany w lutym br. Wtedy odbyło się spotkanie pracowników Nadleśnictwa Kozienice i RDLP w Radomiu, na którym zaprezentowano szczegóły projektu. Dotychczas w ramach prac nad leśnymi gospodarstwami węglowymi wytypowano listę powierzchni, na których będzie realizowany projekt. Zaplanowano na nich dodatkowe działania gospodarcze, które wybrano spośród możliwych, określonych w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 17.01.2017 r., prowadzących do zwiększenia pochłaniania CO2 przez lasy (zalesienia, regulacja wieku rębności, modyfikacja cięć pielęgnacyjnych, modyfikacja składu gatunkowego upraw, stosowanie rębni złożonych, wzbogacanie budowy wewnętrznej drzewostanu, podsadzenia, podszyty i dolesienia). Działania w Nadleśnictwie Kozienice będą polegały na podsadzeniach produkcyjnych buka w drzewostanach sosnowych na siedliskach LMśw i żyźniejszych fragmentach BMśw oraz sadzeniu podszytów – łącznie na ok. 700 ha. Posadzone zostaną sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym pochodzące ze szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce.