Asset Publisher Asset Publisher

Mocni w Funduszach Europejskich

15-lecie Polski w Unii Europejskiej to czas mówienia o osiągnięciach w korzystaniu z funduszy unijnych. Leśnicy obecni byli na Dniach Funduszy Europejskich, które odbyły się w Warszawie. Prezentowali działania na rzecz ochrony przyrody, turystyki i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, na które pozyskali środki z UE.

10 maja w Miasteczku Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Lasy Państwowe reprezentowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Radom, Kozienice i Zwoleń w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Miasteczko otworzył Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, a otwarciu towarzyszył tort z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu na maskotkę Funduszy Europejskich. Leśnicy mieli wspólne stoisko wraz z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga, z którym LP współpracują w obszarze kampanii „Kartonove – ekologiczne i stylowe”. – Projekt Kartonove to inicjatywa oddolna branży poligraficznej dotycząca podnoszenia świadomości recyklingu materiałów drukowanych na papierze i tekturze. Kampania skierowana jest do dzieci i młodzieży. Lasy Państwowe jako partner kampanii pomagają w dotarciu z częścią edukacyjną do grupy docelowej – wyjaśnia Ewa Pogorzelska-Kalinowska z Bractwa Gutenberga.

Leśnicy z terenu radomskiej dyrekcji LP opowiadali o doświadczeniach w realizacji projektów unijnych. To nie tylko mała retencja, projekty dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatu i ochrony przeciwpożarowej, ale też dotyczące ochrony siedlisk i gatunków, działania związane z infrastrukturą turystyczną i wiele innych. Podczas wydarzenia swoje stoisko dotyczące projektu rewitalizacji siedliska suchych wrzosowisk miało też Nadleśnictwo Przemków z terenu RDLP we Wrocławiu.

Wśród projektów, o których opowiadali leśnicy były takie działania jak modernizacja ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła” – najbardziej znanego turystom miejsca w Puszczy Kozienickiej. Prace wykonano ze środków unijnych uzyskanych przez Nadleśnictwo Kozienice z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów nieukierunkowanego ruchu turystycznego na obszarach Puszczy Kozienickiej” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W wyniku realizacji projektu osiągnięto cel, jakim jest ochrona obszaru Natura 2000 oraz innych obszarów przyrodniczo cennych w obrębie Puszczy Kozienickiej przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną.

Nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu działają też w ramach ogólnopolskiego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”. W ramach jego realizacji zostały zakupione samochody patrolowo-gaśnicze, leśnicy prowadzą też inne działania w ramach usprawnienia i unowocześnienia systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, a także dostosowania go do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu. Oddano już do użytku nową dostrzegalnię przeciwpożarową w Nadleśnictwie Marcule, trwa budowa 3 kolejnych w nadleśnictwach Starachowice i Zwoleń. Zmodernizowana została dostrzegalnia w Nadleśnictwie Barycz. Trwają prace nad modernizacją kolejnych 5 dostrzegalni w nadleśnictwach Barycz, Dobieszyn i Włoszczowa. W Nadleśnictwie Ruda Maleniecka została wybudowana nowoczesna stacja meteorologiczna, a punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD), skąd koordynowane są akcje gaszenia pożarów został doposażony w sprzęt do lokalizacji i wykrywania pożarów.

W ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu realizowany jest ogólnopolski projekt „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”. W działaniach udział biorą 4 nadleśnictwa: Dobieszyn, Kielce, Zwoleń i Staszów. W poprzedniej edycji programu (lata 2007-2014) z terenu RDLP w Radomiu udział w projekcie wzięło 9 nadleśnictw: Barycz, Daleszyce, Kielce, Łagów, Radom, Staszów, Stąporków, Zagnańsk, Zwoleń. Leśnicy zbudowali lub zmodernizowali dwadzieścia trzy zbiorniki wodne i sześćdziesiąt jeden zastawek i innych urządzeń piętrzących na ciekach wodnych. Efekt to zatrzymanie wody w ilości 870 tys. m3.

Dziewięć nadleśnictw z RDLP w Radomiu bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”. Realizowane działania to poprawa warunków siedliskowych w miejscach występowania żółwia błotnego, traszki grzebieniastej, modraszka telejusa, przeplatki aurinia, działania dotyczące ochrony torfowisk przejściowych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, niżowych świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie, muraw kserotermicznych, śródlądowego boru chrobotkowego i obuwika pospolitego.

Lasy Państwowe są również sprawdzonym partnerem w projektach koordynowanych przez inne instytucje. Przykładem jest Nadleśnictwo Pińczów, które już drugi raz włączyło się w realizację projektów LIFE+ realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych we współpracy z innymi podmiotami. Tym razem projekt dotyczy renaturyzacji śródlądowej delty rzeki Nidy. Wcześniej leśnicy uczestniczyli w projekcie „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, w którym mieli okazję do wspólnych działań na rzecz ochrony przyrody, rozwijania dziedzictwa kulturowego i zdobywania nowych doświadczeń we wspólnym działaniu.