Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Radom Liderem retencji

Nadleśnictwo Radom otrzymało nagrodę „Lidera małej retencji nizinnej". Wyróżnienie wręczono 23 czerwca w Warszawie, podczas konferencji „Więcej wody dla przyrody. Retencja w Lasach Państwowych".

Zasoby wodne Polski kurczą się. Częste susze oraz niski poziom wód gruntowych nie sprzyjają gospodarce ani przyrodzie, w tym także lasom. Sytuację pogarszają nagłe wezbrania wód i powodzie. Z tego względu, już w latach 90. Lasy Państwowe podjęły się realizacji programu małej retencji leśnej, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych (EkoFundusz, WFOŚiGW, NFOŚiGW).
 
Temat retencji w lasach zaczął się dynamicznie rozwijać w roku 2006. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i pojawieniu się nowych perspektyw na dofinansowanie ze środków wspólnotowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zainicjowała dwa ogólnopolskie programy:  „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Oba znalazły się w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko", a koordynacją działań zajęło się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
 
W czasie zorganizowanej 23 czerwca konferencji, nagrodami uhonorowano nadleśnictwa, które wyróżniły się w realizacji ww. programów. Tytuł „Lidera małej retencji nizinnej" otrzymało między innymi Nadleśnictwo Radom! Świadectwo tego wyróżnienia z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Adama Wasiaka odebrał Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom, Jerzy Jacek Karaśkiewicz.
 
W 2014 roku Nadleśnictwo Radom zakończyło budowę dwóch obiektów małej retencji nizinnej, tj. zbiornika „Trzy Stawy" na terenie leśnictwa Jedlnia (gmina Pionki) oraz zbiornika na rzece Szabasówce w leśnictwie Łaziska (gmina Orońsko). Zbiorniki retencjonują wody powierzchniowo-gruntowe na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe, w obrębie zlewni cieków, umożliwiają także zachowanie krajobrazu naturalnego i wspierają jego rozwój. Przedsięwzięcia leśników mają charakter pro-środowiskowy. Wykonane inwestycje przyczyniają się do wzrostu różnorodności flory i fauny leśnej oraz podniesienia walorów krajobrazowych i przyrodniczych.
 
Informacje dotyczące małej retencji na terenie Nadleśnictwa Radom oraz innych działań radomskich i świętokrzyskich leśników, znajdują się w filmie zrealizowanym z okazji jubileuszu 135-lecia radomskiej dyrekcji LP: