Asset Publisher Asset Publisher

O dobrych praktykach na radzie LKP Puszcza Świętokrzyska

24 listopada w Nadleśnictwie Kielce miało miejsce spotkanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska. Tym razem tematem przewodnim rady były dobre praktyki w ochronie przyrody i edukacji leśnej.

W trakcie spotkania Jacek Zadura z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podsumował ponad 20-letnie osiągnięcia funkcjonowania leśnych kompleksów promocyjnych. Podkreślił, że lkp są obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym, w których szczególny nacisk położony jest na promocję zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, prowadzenie badań naukowych i edukację leśną. Omówił wyniki badań, które wskazały na potrzebę szerszej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi lkp. Ważne zagadnienia to ujednolicenie programów gospodarczo-ochronnych, uwypuklenie roli innowacyjnej, badawczej i eksperymentalnej w obszarze stymulowania działań badawczych i innowacyjnych oraz testowania nowych metod i technologii, a także aktywizacja działalności rad naukowo-społecznych.

Przykłady realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody ze środków zewnętrznych omówił Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Opowiedział o projektach realizowanych we współpracy z nadleśnictwami LKP i Stowarzyszeniem MOST z Kielc ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Kielcach. Projekt ochrony nietoperzy okolic Zagnańska w otulinie Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego realizowany był we współpracy z Nadleśnictwem Zagnańsk, a projekt ochrony popielicowatych (Gliridae) w lasach Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie nadleśnictw Daleszyce i Łagów. Szkolenia edukacyjne dotyczące ochrony i zachowania optymalnych warunków siedlisk przyrodniczych dla populacji jelonka rogacza (Lucanus cervus) na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono wspólnie z Nadleśnictwem Pińczów.  Park współpracował także z Technikum Leśnym w Zagnańsku realizując wyjazdowe zajęcia warsztatowe pod hasłem „Ochrona ptaków drapieżnych drogą do zachowania  bioróżnorodności". Największym projektem realizowanych obecnie jest projekt LIFE+ związany z ochroną muraw kserotermicznych i świetlistych dąbrów na Ponidziu, w szczególności przez przywrócenie wypasu owiec.

W dalszej części spotkania Anna Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku przedstawiła działania Technikum Leśnego dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Szczególnie ważna dla uczniów jest możliwość rozwijania różnorodnych pasji przez przynależność do licznych kół zainteresowań tj. Koło Sygnalistów Myśliwskich, Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, Koło Pilarzy, Koło Ligii Ochrony Przyrody, plastyczne, fotograficzne, arborystyczne czy działania w ramach egzotycznej owadziarni. Ważna jest też realizacja unijnych projektów edukacyjnych i organizacja cyklicznych imprez dla młodzieży szkół leśnych i w środowisku lokalnym tj. Urodziny Dębu Bartka połączone z Rykowiskiem.

Wielu ze wspólnych działań nie byłoby gdyby nie finansowanie ze środków zewnętrznych. W trakcie rady Maria Sitek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przedstawiła priorytety funduszu na 2017 rok w zakresie edukacji i ochrony przyrody. Zwróciła uwagę na problem dotyczący zerwania kontaktu dzieci i młodzieży z naturalnym środowiskiem, spowodowany brakiem codziennego kontaktu z przyrodą: – Spotyka się dzieci, które boją się dotknąć gleby. Zerwanie kontaktu ze środowiskiem naturalnym zaburza rozwój psychofizyczny dzieci, jest to efekt ery komputerowej, dlatego lepsze jest wyjście w teren, edukacja nastawiona na bezpośredni kontakt z przyrodą. Maria Sitek podkreśliła wagę edukacyjną zielonych szkół, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rolę kształtowania przyjaznych postaw wobec przyrody poprzez jej bezpośrednie doświadczanie. Szczególnie ważne jest to, że w terenie dziecko ma do czynienia z przyrodą dotykając jej wszystkimi zmysłami. Wskazała, że leśnicy mają wiedzę jak to robić i są w tym najlepszymi przewodnikami.

Na radzie zostało zaprezentowane nowe wydawnictwo LKP Puszcza Świętokrzyska – Magazyn „Las Dobre Sąsiedztwo", a Robert Płaski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kielce podsumował IV edycję cyklicznej imprezy LKP „Dary Świętokrzyskich Lasów".

Na zakończenie rady miała miejsce dyskusja, w której ważnym punktem była sprawa wskazania priorytetów działań innowacyjnych i badawczych prowadzonych w LKP Puszcza Świętokrzyska. Wśród nich znalazły się zagadnienia związane z charakterystycznym dla regionu siedliskiem wyżynnego jodłowego boru mieszanego (Abietetum polonicum) i hodowlą drzewostanów jodłowych połączone ze stosowaniem jednostek kontrolnych, a także sprawy ochrony gatunkowej i projektu związanego z dzikimi populacjami pszczół, co wpisuje się w priorytety WFOŚiGW na przyszły rok.