Asset Publisher Asset Publisher

Powstają kolejne użytki ekologiczne

Leśnicy z Nadleśnictwa Jędrzejów w trosce o ochronę przyrody podjęli działania związane z ustanowieniem kolejnych w nadleśnictwie użytków ekologicznych. W związku z tym, po rozpoznaniu wartości przyrodniczych terenów śródleśnych łąk i bagien złożono wnioski do czterech gmin obejmujące łączną powierzchnie ponad 14 ha.

Wnioskowane powierzchnie użytków ekologicznych to:

  • „Dolina Jedlnicy” śródleśny obszar położony w gminie Jędrzejów w dolinie cieku wodnego Jedlnica o łącznej powierzchni 7,72 ha;
  • „Łąki Rejowskie” graniczący z lasem obszar położony w gminie Nagłowice w dolinie cieku zasilającego rzekę Białą Nidę o łącznej powierzchni 4,68 ha;
  • „Łąki Pilickie” graniczący z lasem obszar położony w gminie Słupia w dolinie rzeki Pilicy o łącznej powierzchni 1,51 ha;
  • „Łąka Kotlicka” śródleśny obszar położony w gminie Sobków w dolinie rzeki Nidy o powierzchni 0,48 ha.

Wnioskowane o objęcie ochroną obszary to głównie łąki położone nad ciekami wodnymi, nieużytkowane i okresowo zalewane. Enklawy te charakteryzują się wysokimi walorami przyrodniczymi, stanowią ostoje bytowania wielu gatunków fauny i flory m.in. bobra europejskiego i kumaka nizinnego.

Podjęte działania przyczynią się do zachowania wysokiej bioróżnorodności tych obszarów i wpłyną na poprawę bilansu wodnego w znaczeniu lokalnym. Zachowanie retencyjnych funkcji wskazanych obszarów poprzez objęcie ich formą ochrony przyrody w postaci użytków ekologicznych to też bezpośrednie działania nadleśnictwa na rzecz ograniczania skutków suszy i zwiększenia bezpieczeństwa wodnego na zarządzanym przez nadleśnictwo obszarze.

Dotychczas w Nadleśnictwie Jędrzejów jako użytki ekologiczne objętych było ochroną 6 obiektów o łącznej powierzchni 31,58 ha – bagna, łąki i obszary skał porośnięte roślinnością kserotermiczną.