Asset Publisher Asset Publisher

Rekomendacja utrzymania certyfikatu PEFC dla RDLP w Radomiu

W dniach 23-27 września na terenie RDLP w Radomiu odbył się audyt wznawiający PEFC. Tym razem audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz biura i teren nadleśnictw Staszów, Daleszyce, Przysucha i Grójec. Na spotkaniu zamykającym audytor wiodący zapowiedział rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Audyt przeprowadzony został w związku z tym, że obowiązujący certyfikat dla RDLP w Radomiu wygasa w grudniu tego roku. Audytorem wiodącym był dr inż. Artur Chrzanowski z Bureau Veritas Certification. Dodatkowo przebieg audytu był obserwowany przez Artura Sobeczka z Polskiego Centrum Akredytacji. Podczas audytu obecny był też Damian Zieliński, nadzorujący sprawy certyfikacji w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w systemie PEFC. Rozpoczął się od spotkania otwierającego z pracownikami biura RDLP i Nadleśnictwa Staszów z audytorami. W dalszej części w kolejnych nadleśnictwach audytorzy analizowali dokumentację w biurach, przeprowadzali wywiady z pracownikami oraz podczas wyjazdów terenowych wizytowali miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej, przeglądali też dokumentację terenową i przeprowadzali wywiady z pracownikami oraz wykonawcami prac leśnych. Po każdym dniu w poszczególnych nadleśnictwach miały miejsca spotkania podsumowujące. Szczególną uwagę audytorzy przywiązywali do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – w szczególności podczas prac związanych z pozyskaniem drewna i hodowlą lasu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania audytorów była też wiedza leśników na temat miejsc występowania cennych elementów przyrodniczych i podejmowanych działań ochronnych prowadzonych podczas wykonywanych prac z zakresu gospodarki leśnej. Istotne było też to, czy jednostki LP przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

27 września na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w biurze RDLP w Radomiu zostały omówione wyniki audytu, łącznie ze wskazaniem obszarów do doskonalenia. Audytorzy wskazali mocne strony audytu jakimi okazały się stan zdrowotny drzewostanów jodłowych, wyjątkowość modrzewia polskiego, hodowla lasu oraz sieć dróg.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.

Wynikiem audytu będzie raport, a w niedługim czasie RDLP w Radomiu otrzyma kolejny certyfikat PEFC. Obecny certyfikat jest ważny do 22 grudnia 2019 r. Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013 oraz 2013-2016. Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.