Asset Publisher Asset Publisher

Rozmowy o dinozaurach w Nadleśnictwie Przysucha

4 września odbyło się kolejne spotkanie w sprawie ustalenia dalszej współpracy dotyczącej zachowania stanowiska dokumentacyjnego pn. „Dinozaury z Borkowic”. Tym razem miejscem dyskusji była siedziba Nadleśnictwa Przysucha.

W spotkaniu uczestniczyli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,  Katarzyna Wieczorek - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury i  Tomasz Krasowski – Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, Gminy Borkowice, Starostwa Powiatowego w Przysusze, firmy Wis Group Sp. z o.o. i Nadleśnictwa Przysucha. Celem spotkania było omówienie określenie kierunków współpracy ww. instytucji państwowych w zakresie zabezpieczenia znaleziska. 

Na początku przedstawiciel Nadleśnictwa Przysucha przedstawił prezentację dotyczącą obszaru objętego stanowiskiem dokumentacyjnym „Dinozaury z Borkowic” i historii jego odkrycia. W dyskusji uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na potrzebę uwzględnienia wszelkich aspektów związanych z utworzonym stanowiskiem dokumentacyjnym w opracowywanym właśnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Borkowice.

„W obecnej chwili musimy wiedzieć, co na tym terenie chcemy zrobić i jaki ma być ostateczny cel – potrzebna jest wizja tego miejsca. Wydaje się słuszne stworzenie z jednej strony ośrodka chroniącego odkrycie, a z drugiej – naukowo-badawczego i  edukacyjnego” – powiedział marszałek Adam Struzik.

Kolejne spotkanie odbędzie się pod koniec września br. w siedzibie Gminy Borkowice – wtedy omówione zostaną propozycje zapisów, które zostałyby uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapisy te miałyby umożliwić realizację przyjętych przez zainteresowane strony rozwiązań.

Warto dodać, że Lasy Państwowe niezmiennie deklarują pełną wolę współpracy ze wszystkimi stronami w celu wypracowania najbardziej korzystnego rozwiązania, mającego na celu zachowanie tego cennego znaleziska z jednoczesnym respektowaniem obowiązujących przepisów prawa.


Historia odkrycia:

W lipcu 2021 r. na terenie Leśnictwa Borkowice w Nadleśnictwie Przysucha, w trakcie prac wykopaliskowych wykonywanych w kopalni odkrywkowej surowców ilastych, zostały odkryte doskonale zachowane ślady dinozaurów.

Odkrycia dokonali geolog prof. dr hab. Grzegorz Pieńkowski z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego i dr Grzegorz Niedźwiedzki z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja).

Teren, na którym doszło do ujawnienia śladów, częściowo należy do Nadleśnictwa Przysucha i  obecnie jest dzierżawiony przez kopalnię iłów ceramicznych „Borkowice-Radestów”. To właśnie podczas prac wydobywczych udało się odsłonić tropy dinozaurów.

Zdaniem naukowców wartość naukowa znaleziska należy do najcenniejszych w Polsce i ma ogromne znaczenie dla badań w skali światowej – to liczne, unikalne ślady drapieżnych i roślinożernych dinozaurów sprzed 200 mln lat. Dla ochrony tego odkrycia i w celu umożliwienia prowadzenia dalszych badań naukowych w dniu 22 marca 2022 r., przy aktywnym udziale Lasów Państwowych, teren został objęty ochroną poprzez ustanowienie stanowiska dokumentacyjnego o nazwie „Dinozaury z Borkowic”. Stanowisko to powstało zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody i jest formą ochrony przyrody właściwą dla objęcia ochroną kopalnych szczątków roślin lub zwierząt. Łączna powierzchnia stanowiska wynosi 8,1458 ha – jej część (działka pow. 1,9971 ha) stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Przysucha. Nadzór nad stanowiskiem sprawuje Państwowy Instytut Geologiczny.

Więcej informacji o odkryciu tropów dinozaurów w Borkowicach
https://www.pgi.gov.pl/dinozaury-na-mazowszu