Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie Rady Naukowo-Społecznej LKP "Puszcza Kozienicka"

18 października w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”. Uczestnicy zapoznali się z nowym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ws. wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej
oraz z nową koncepcją organizacji ruchu turystycznego w rezerwacie ”Królewskie Źródła”.

Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP pn. „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” zaprezentował dr Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu. Dokument ukazał się 5 lipca br. i jest odpowiedzią Lasów Państwowych na rosnące zainteresowanie społeczeństwa wykorzystywaniem lasu jako miejsca rekreacji i zdrowego stylu życia.

Zgodnie z zarządzeniem poszczególne nadleśnictwa powinny wyznaczyć na swoich terenach obszary o zwiększonej funkcji społecznej. Prowadzenie gospodarki leśnej w sposób szczególny uwzględniałoby znaczenie tych terenów dla różnych form rekreacji związanych z lasami. Zarządzenie zwraca także uwagę na rolę dialogu społecznego na temat zrównoważonego korzystania z lasów ze wszystkimi zainteresowanymi grupami społecznymi i z samorządami.

Dr Jacek Koba przedstawił również stan realizacji projektu związanego z wdrożeniem zarządzenia, który jest prowadzony przez RDLP w Radomiu na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”, gdzie powstaje koncepcja zagospodarowania turystycznego dla nadleśnictw związanych z aglomeracją miasta Kielce.

Z kolei nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice Tomasz Sot zaprezentował program wdrożenia nowej organizacji ruchu turystycznego na terenie rezerwatu „Królewskie Źródła”. Nadleśniczy zwrócił uwagę, że rezerwat jest najchętniej odwiedzanym miejscem na terenie Puszczy Kozienickiej – w poprzednich latach „Królewskie Źródła” rocznie odwiedzało ponad 60 tys. osób.

Konieczność zapewnienia właściwych warunków ochrony dla znajdującego się tutaj rezerwatu przyrody, jak również potrzeba stworzenia miejsca odpoczynku dla osób szukających spokoju i możliwości obcowania z przyrodą sprawiły, że nadleśnictwo podjęło decyzję o wyprowadzeniu ruchu samochodowego z terenu przy rezerwacie. Zamknięta dla samochodów została droga dojazdowa, a w jej miejsce dopuszczony został tylko ruch pieszy i rowerowy. Wzdłuż drogi postawiono ławki i tablice informacyjne. Stosowne rozwiązania przyjęto także na polanie piknikowej.

Nadleśniczy Tomasz Sot w swoim wystąpieniu podkreślił, że rozwiązania te udało się wdrożyć bez znaczących protestów i konfliktów dzięki prowadzonemu od początku dialogowi z przedstawicielami pobliskich gmin, samorządami lokalnymi i społeczeństwem.

Na zakończenie tej części spotkania odbyła się dyskusja. Uczestnicy zgodnie podkreślali konieczność stałego podejmowania działań mających na celu przyjęcie optymalnego modelu zagospodarowania lasów w miejscach o szczególnym znaczeniu dla ruchu rekreacyjnego i turystycznego. Zwrócono również uwagę na istotną rolę dialogu społecznego w procedurach związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej.

Następnie na terenie obiektu „Królewskie Źródła” odbyła się część terenowa spotkania. Uczestnicy przeszli odnowioną trasą ścieżki dydaktycznej „Królewskie Źródła”. Potem na polanie piknikowej miało miejsce uroczyste osłonięcie rzeźby króla Władysława Jagiełły, autorstwa artysty Edmunda Szpanowskiego. Odsłonięcia dokonali dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak oraz przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” dr inż. Marek Krzemiński.

Na zakończenie przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej - przewodniczący Lech Wiśniewski i wiceprzewodniczący Dariusz Szewc wręczyli dyrektorowi RDLP w Radomiu Andrzejowi Matysiakowi i nadleśniczemu Nadleśnictwa Kozienice podziękowania za pomoc w wystawieniu w czerwcu br. opery Karola Kurpińskiego pt. "Leśniczy w Kozienickiej Puszczy".

Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” powstała w 2013 r. W jej skład wchodzą naukowcy, przedstawiciele instytucji przyrodniczych i ekologicznych oraz instytucji społecznych. Jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej, projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów, tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania, działalności edukacyjnej i turystycznego udostępniania terenów.