Asset Publisher Asset Publisher

Wielofunkcyjna i zrównoważona, czyli o gospodarce leśnej wokół Kielc

Nadleśnictwo Kielce w związku z informacjami dotyczącymi zagospodarowania lasów wokół Kielc (Pasmo Posłowickie) przekazuje informacje o gospodarce leśnej realizowanej na tym terenie. Jest ona prowadzona zgodnie z przepisami prawa, w sposób bezpieczny dla środowiska i uwzględniający różne funkcje pełnione przez lasy.

Lasy, o których mowa w liście otwartym do prezydenta Kielc opublikowanym w wersji elektronicznej Gazety Wyborczej w dn. 2.02.2020 r. są lasami gospodarczymi w zarządzie Nadleśnictwa Kielce, co wiąże się również z ich zrównoważonym użytkowaniem i odnawianiem, a więc także wykonywaniem w nich cięć, w tym przypadku rębnych. W zależności od wieku drzewostanu i charakteru prowadzonych zabiegów gospodarczych, możemy wśród prowadzonych przez leśników wyróżnić:

  • cięcia rębne, prowadzone w drzewostanie dojrzałym, czyli – w zależności od gatunku – mającym od 80 do 140 lat (stąd pochodzi najlepszy jakościowo surowiec do produkcji np. mebli i wielu innych artykułów z drewna), ich celem jest także stopniowe przygotowanie drzewostanów do odnowienia – przez sadzenie drzew, lub naturalnego z uwzględnieniem potrzeb gatunków co do światła i gleby (stąd częste tzw. gniazda (kępy) wycięte, a potem odnowione;
  • cięcia przedrębne, których celem jest pielęgnacja drzewostanów (drzewostany wraz z wiekiem ze względu na wzrost drzew i to, że część z nich samoistnie obumiera wymagają przerzedzenia), prowadzone są one w drzewostanach młodszych, które nie osiągnęły dojrzałości, czyli tzw. wieku rębnego (z nich pochodzi surowiec np. na papier i inne artykuły).

W drzewostanie, o którym mowa w artykule, w wieloletnich odstępach czasu wykonywane były i są niewielkie, punktowe cięcia, aż w końcu na przestrzeni kilkudziesięciu lat takimi małymi krokami drzewostan zostaje odnowiony. Zapewnia to przemianę pokoleń w drzewostanach. W roku 2019 prowadzone były także cięcia sanitarne, czyli takie, które wykonuje się, gdy pojawiają się drzewa zagrażające ludziom na przykład po wichurach lub drzewa obumarłe na skutek żerowania owadów, działania chorób grzybowych i innych czynników. Przeprowadzenie cięć tego typu jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających las. Las jest stale monitorowany przez służbę leśną zarówno, jeśli chodzi o jego zdrowotność, jak i bezpieczeństwo turystów. Straż leśna natomiast monitoruje teren pod względem przypadków szkodnictwa leśnego, w tym nielegalnych wjazdów motocyklistów i quadów, współdziałając w tym zakresie z policją i strażą miejską.

Prowadzone przez leśników prace są określone w tzw. planie urządzana lasu, opracowywanym w cyklu dziesięcioletnim, dokumencie zatwierdzanym przez ministra środowiska. Jest on szeroko konsultowany ze społeczeństwem, a jego powstanie poprzedzone jest szeregiem prac związanych z rozpoznaniem warunków przyrodniczych, w szczególności siedliskowych, inwentaryzacją i oceną oddziaływania na środowisko.

Nadleśnictwo Kielce posiada również dwa najważniejsze certyfikaty gospodarki leśnej FSC i PEFC – świadczące o tym, że gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa, a stosowane technologie i procedury zapewniają bezpieczeństwo dla środowiska i ludzi.

Las jest wspólnym dobrem społecznym, które jest dostępne dla wszystkich, leśnicy starają się stale ten las na obecność miłośników różnych typów aktywności przygotowywać projektując szlaki turystyczne, znakując je, opracowując i montując tablice informacyjne i edukacyjne, usuwając zagrożenia w postaci złamanych drzew, sprzątając śmieci, informując i edukując. Dokładają starań, aby pogodzić potrzeby wszystkich użytkowników lasów, produkując ekologiczny i odnawialny surowiec, jakim jest drewno, chroniąc przyrodę i udostępniając las społeczeństwu.

Las zmienia się codziennie, a leśnicy dostosowują prowadzone działania do jego potrzeb i dynamiki. Doskonalą swoje narzędzia pracy na podstawie dziesięcioleci prac badawczych i setek lat obserwowania naturalnych zjawisk, korzystając również z nowych technologii przyjaznych środowisku. Poprzez prowadzone cięcia są inicjowane też odnowienia naturalne, lub odsłaniane istniejące nowe, młode pokolenie lasu, gdyż potrzebuje więcej światła i przestrzeni do wzrostu. Taka przemiana pokoleń jest procesem naturalnym, często długim i złożonym. Nadleśnictwo Kielce zapewnia, że prowadzona gospodarka leśna gwarantuje trwałość lasu, przy ciągłości jego użytkowania i spełnianiu innych funkcji. W żadnym wypadku nie można prowadzonej przez leśników gospodarki leśnej nazywać rabunkową. Lasy w województwie świętokrzyskim mają ogromne znaczenie dla regionu i z powodu wielu funkcji są integralnym i bardzo ważnym elementem wpływającym na jego rozwój, przy jego ogromnych walorach przyrodniczych i atrakcyjności turystycznej. Mając fachową wiedzę i doświadczenie potrafimy pogodzić różne funkcje lasu, wzbogacając lasy gatunkowo, przygotowując je na zmiany klimatu. Świadczy o tym stale zwiększający się udział gatunków liściastych, na skutek stosowanej od lat przebudowy drzewostanów i dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do żyzności siedliska. Tym sposobem od 1945 roku do dziś powierzchnia drzewostanów liściastych w na terenie LP wzrosła z 13 do blisko 24%. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) od 1924 r. opiekuje się w imieniu Skarbu Państwa i obywateli ogólnonarodowym dobrem, jakim są lasy. Leśnicy prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, chroniąc lasy przed różnymi zagrożeniami, zwiększając ich powierzchnię i zasobność, dbając o różnorodność biologiczną, a jednocześnie udostępniając je wszystkim oraz zaspokajając zapotrzebowanie polskich firm i rodzin na drewno. Dziś Polska jest pokryta lasami w prawie 30%. Ich powierzchnię udało się powiększyć o około połowę stanu wyjściowego z czasów zakończenia II wojny światowej. Wzrosła nie tylko powierzchnia pokryta drzewostanem; od lat 40. polskie lasy stają się starsze i gęstsze. Tę zmianę opisuje parametr określany jako zasobność – to ilość metrów sześciennych drewna na jednostce powierzchni. W 1946 r. było to 129 m3/ha. Obecnie zbliża się do 300 m3/ha. Przyjmując, że jedno drzewo ma objętość 0,33 m3, to w 1946 r. na każdego z mieszkańców naszego kraju wypadało ich 88. Dziś, choć liczba ludności wzrosła, jest to 162.

Zagadnienia związane z gospodarką leśną, ochroną przyrody na terenach leśnych, aktualnymi działaniami i projektami realizowanymi przez nadleśnictwo, są poruszane podczas akcji edukacyjno-promocyjnych, w których leśnicy biorą udział. Każdego roku we wrześniu leśnicy organizują na ulicy Sienkiewicza w Kielcach „Dary Świętokrzyskich Lasów”. Nadleśnictwo jest organizatorem i współuczestnikiem wielu akcji i innych działań na rzecz społeczeństwa. Przy nadleśnictwie prowadzą duży ośrodek edukacji przyrodniczo-leśnej, w którym edukują społeczeństwo i wspomagają w tym zakresie szkoły i inne instytucje oraz organizacje.

Zakres działań związanych z ochroną przyrody, edukacją leśną oraz realizacją prac badawczych i doświadczeniami w zakresie gospodarki leśnej na terenie nadleśnictw Puszczy Świętokrzyskiej, w tym Kielc jest intensywniejszy niż w innych regionach. W 2004 roku dyrektor generalny Lasów Państwowych ustanowił tu obszar funkcjonalny – Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Świętokrzyska” (Nadleśnictwo Kielce, Nadleśnictwo Daleszyce, Nadleśnictwo Suchedniów, Nadleśnictwo Łagów, Nadleśnictwo Zagnańsk oraz w części Nadleśnictwo Skarżysko).

Nadleśnictwo jest otwarte na komunikację w zakresie prowadzonej na zarządzanym terenie gospodarki leśnej, podstaw prawnych prowadzonych działań, stosowanych technologii, sposobów ochrony przyrody, działań edukacyjnych i społecznych, oraz innych zagadnień, również tych wynikających z współzależności lasów i miasta Kielce.

Szczegółowych informacji udzielają:

Zastępca nadleśniczego Roman Wróblewski

roman.wroblewski@radom.lasy.gov.pl, tel. 41 335 63 60, 661 546 313

Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Kielce Monika Karst

monika.karst@radom.lasy.gov.pl, tel. 41 335 63 87, 661 991 986