Asset Publisher Asset Publisher

Wspólne inwestycje drogowe z samorządami

Lasy Państwowe prowadzą działania mające na celu wspomaganie samorządów terytorialnych w zakresie dofinansowania budowy, przebudowy lub remontów dróg lokalnych, które mają istotny związek z prowadzoną gospodarką leśną. W 2019 roku na terenie RDLP w Radomiu najwięcej wspólnych inwestycji drogowych realizują nadleśnictwa Skarżysko, Zwoleń i Ruda Maleniecka.

Działania nadleśnictw polegają na partycypowaniu w kosztach budowy, przebudowy lub remontów dróg, które z punktu widzenia prowadzenia gospodarki leśnej stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, bądź też do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.

W ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych oraz wykonując postanowienia Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną, nadleśnictwa w całym kraju, w tym z terenu RDLP w Radomiu podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Przykładem takiej współpracy jest dofinansowanie realizacji zadań wspólnych z zakresu budownictwa drogowego na terenie powiatu skarżyskiego w latach 2018-2019. W 2018 roku Nadleśnictwo Suchedniów uczestniczyło w realizacji zadania wspólnego ze starostwem powiatowym w Skarżysku polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska” w Suchedniowie. Dofinansowanie ze środków funduszu leśnego (fundusz celowy LP) wyniosło 153 tys. zł, natomiast ze środków własnych nadleśnictwo dofinansowało zadanie w kwocie 342 tys. zł. W 2019 roku Nadleśnictwo Skarżysko wspólnie z gminą Skarżysko Kościelne realizuje zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 379005T ul. Pleśniówka w sołectwie Majków”. Na dofinansowanie do tego zadania przewidziane są środki funduszu leśnego w wysokości 100 tys. zł. W tym roku Nadleśnictwo Skarżysko zamierza uczestniczyć także w realizacji zadania wspólnego ze starostwem powiatowym w Skarżysku pn.: „Budowa ulicy Ponurego Piwnika w Skarżysku Kamiennej – etap II”, poprzez udział finansowy w kwocie 400 tys. zł ze środków własnych nadleśnictwa. Zadanie będzie wykonywane w cyklu dwuletnim, przewidywane zakończenie budowy to lipiec 2020 r.

Udzielana samorządom pomoc finansowa wpływa pozytywnie na wzajemne relacje i zrozumienie potrzeb. W październiku w Nadleśnictwie Skarżysko odbyła się konferencja, w której udział wzięli leśnicy, w tym Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Zbigniew Dąbrowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko, a także parlamentarzyści i samorządowcy.

Za współpracę z Lasami Państwowymi podziękowała Maria Zuba, poseł na Sejm RP – Chcemy skierować w kierunku Pana Dyrektora Andrzeja Matysiaka podziękowanie za ten gest wykonywany dla naszych samorządów, tym bardziej, że nie jest obowiązkiem, aby Lasy Państwowe wspierały samorządy, brak środków w budżetach samorządów oddaliłby realizację tych dróg na kolejne lata. Anna Leżańska, wicestarosta powiatu skarżyskiego również podziękowała za wsparcie. – Nie jest to pierwsza inwestycja, którą wsparły Lasy Państwowe, dzięki temu często możemy wykonać o wiele więcej dróg dla ludzi. Korzystają z nich Lasy Państwowe, społeczność lokalna i wiele innych osób z zewnątrz. W imieniu mieszkańców za pomoc w dofinansowaniu inwestycji na terenie gminy Skarżysko Kościelne podziękował także wójt Jacek Bryzik.

Dofinansowanie inwestycji drogowych przez RDLP w Radomiu podsumował też Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu – Lasy Państwowe od 4 lat realizują inwestycje wspólne z samorządami, a mianowicie takie inwestycje i drogi, które są potrzebne dla lokalnych samorządów, szczególnie szczebla gminnego i powiatowego oraz przydatne są dla gospodarki leśnej. Dyrektor podziękował samorządom za współpracę i możliwość realizacji wspólnych inwestycji dla dobra mieszkańców.

To nie jedyne inwestycje drogowe z samorządami na terenie RDLP w Radomiu. Jak informuje Dorota Bojek z Wydziału Infrastruktury Leśnej podobne działania realizowały inne nadleśnictwa, w tym w szczególności Nadleśnictwo Zwoleń. W latach 2017-2018 współpracowało z gminami Policzna i Kozienice w zakresie wsparcia finansowego przebudowy dróg. W roku 2017 była to droga gminna w miejscowości Policzna w gminie Policzna, odcinek o długości 725 m, kwota dofinansowania wyniosła 120 tys. zł, a w roku 2018 droga gminna w miejscowości Ruda w gminie Kozienice, odcinek o długości 1888 m, kwota dofinansowania wyniosła 190 tys. zł. Również w roku 2019 Nadleśnictwo Zwoleń partycypuje finansowo w realizacji trzech zadań wspólnych z samorządami. Są to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kijanka w gminie Chotcza, odcinek o długości 990 m, kwota dofinansowania ok. 100 tys. zł, przebudowa drogi gminnej relacji Linów – Miodne (gmina Zwoleń), odcinek o długości 1800 m, kwota dofinansowania wyniesie 120 tys. zł, remont drogi gminnej relacji Kijanka – Siekierka (gmina Chotcza), odcinek o długości 1700 m, gdzie kwota dofinansowania wyniesie ok. 29 tys. zł. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad przebiegiem robót budowlanych poprzez uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych oraz lustracji w terenie.

Udział finansowy nadleśnictw w realizacji zadań wspólnych z jednostkami samorządów terytorialnych daje szansę na poprawę stanu technicznego dróg lokalnych, służących okolicznym mieszkańcom, jak również stanowiących drogi strategiczne dla prowadzonej gospodarki leśnej. Koszty wszystkich wspólnych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2018 roku przez Lasy Państwowe wyniosły ponad 89 mln zł. W latach 2017-2018 wybudowano wspólnie z samorządami 518 km dróg. Jest to przejawem społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za interesy społeczne, aspekty środowiskowe i ekonomiczne.