Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

W zakres prac hodowlanych wchodzi wiele zadań realizowanych przez leśników: począwszy od zbioru i przechowywania nasion, poprzez produkcję sadzonek, zakładanie upraw, kończąc na ochronie i pielęgnacji drzewostanów.

Proces odnowienia poprzedzony jest szczegółową analizą. Na bazie wiedzy zaczerpniętej z klimatologii, gleboznawstwa, botaniki i fizjologii roślin, dobiera się skład gatunkowy lasu właściwy dla danego siedliska.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

Na terenie RDLP w Radomiu funkcjonuje 21 gospodarstw szkółkarskich. Ich powierzchnia produkcyjna wynosi blisko 135 ha. Trwają prace przygotowawcze do budowy szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Daleszyce.

W nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu odnowienia obejmują rocznie ok. 2230 ha. Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne (2032 ha), czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne (202 ha), czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dna lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów

Zalesienia gruntów porolnych prowadzone są zwykle wśród roślin zielnych. Osłaniają one sadzonki oraz nie dopuszczają do zachwaszczenia powierzchni. W ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007-2013 nadleśnictwa sporządziły 288 planów zalesień na łączną pow. 354,99 ha; koszt 113,44 tys. zł. refundowany ze środków budżetu państwa.

Corocznie na terenach RDLP w Radomiu leśnicy pielęgnują niemal 7000 ha gleby w uprawach leśnych. Polega to na wykaszaniu chwastów wśród drzewek. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy, czyszczenia późne w okresie młodnika, trzebieże wczesne w okresie dojrzewania drzewostanu oraz trzebieże późne w okresie dojrzałości drzewostanu.

Czyszczenia wczesne wykonujemy corocznie na obszarze ok. 2300 ha, czyszczenia późne – na 3700 ha, trzebieże wczesne – na 4300 ha, a trzebieże późne – na ok. 17200 ha.

Następną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu. Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu. Na terenie RDLP w Radomiu podszyt wprowadzany jest na powierzchni 1,6 ha.