Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy w e-świętokrzyskim

Leśnicy włączyli się w projekt e-świętokrzyskie. 4 kwietnia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz RDLP w Radomiu dotyczące przystąpienia do Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ).
Dane z 17 nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP położonych w województwie świętokrzyskim oraz jednostek PSP zasilą System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (sip.e-swietokrzyskie.pl), który powstał w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczasowi partnerzy projektu to województwo, 13 powiatów i 102 gmin. System umożliwia użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów.

 
Lasy Państwowe i PSP to dwaj nowi partnerzy SIP Województwa Świętokrzyskiego

Porozumienie zostało podpisane 4 kwietnia w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas stwierdził, że korzystając z jednego narzędzia można będzie pozyskać wiele danych zebranych w jednym miejscu, dzięki włączeniu się w projekt LP i PSP możliwe będzie uzyskanie dostępu do bardzo interesującego zasobu danych, zarówno z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa, jak i uzyskania informacji o najciekawszych miejscach w świętokrzyskich lasach np. dla turysty.
Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak w trakcie wystąpienia podkreślił, że porozumienie umożliwi dalsze rozwijanie współpracy z lokalnymi władzami na rzecz rozwoju regionu, zapewni szybką i skuteczną reakcję na zagrożenia (pożary, huraganowe wiatry, i inne sytuacje kryzysowe). Ważne będzie także udostępnienie informacji dotyczące infrastruktury turystycznej i edukacyjnej. Dzięki współpracy połączone zostaną także działania różnych podmiotów związanych z nowymi technologiami. Najważniejsze jest jednak to, aby wspomóc szybkie docieranie do pożarów i jak najwcześniejsze ich gaszenie.

Po podpisaniu porozumienia przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, RDLP w Radomiu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przedstawili szczegółowo zalety wspólnego Systemu oraz perspektywy współpracy. Jak powiedział Marek Gołuch z Urzędu Marszałkowskiego bardzo ważne jest ograniczenie gromadzenia tych samych danych przez różne podmioty oraz upowszechnienie dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych. Geoportal SIPWŚ został zaprojektowany tak, aby umożliwić prosty i intuicyjny dostęp do danych z jednego miejsca – poprzez stronę sip.e-swietokrzyskie.pl
Daniel Sahajdak z RDLP w Radomiu przedstawił dane, które będą zamieszczone w systemie przez Lasy Państwowe. W SIPWŚ znajdą się miedzy innymi informacje dotyczące podziału administracyjnego lasów, dane kontaktowe pracowników LP, opis drzewostanu, jak również charakterystyka infrastruktury drogowej w lasach. Niewątpliwie interesujące dla mieszkańców i turystów w naszym regionie będą mapy prezentujące infrastrukturę turystyczną w lasach, taką jak ośrodki, izby i ścieżki edukacyjne, wiaty, czy miejsca postoju pojazdów.
Michał Pająk z KW PSP w Kielcach omawiając korzyści dla straży pożarnej wskazał, że zintegrowany system będzie stanowił wsparcie pracy dyżurnych operacyjnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, między innymi dzięki użyciu platformy SIPWŚ do stworzenia i aktualizacji wspólnych warstw: punktów czerpania wody, hydrantów, dróg w lasach oraz rodzaju siedliska leśnego.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, wszystkie jednostki zawierające Porozumienie zyskują wsparcie w zakresie realizacji zadań, jakie nakłada na nie unijna dyrektywa INSPIRE. System informacji przestrzennej staje się platformą wymiany aktualnych i wiarygodnych danych pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Lasami Państwowymi i jednostkami samorządu z terenu województwa, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informacji na temat lasów. Przyczynia się to do efektywniejszego wykorzystania danych podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach leśnych.

Ze strony Lasów Państwowych za realizację porozumienia odpowiedzialni są specjalizujący się w tematyce systemów informacji przestrzennej Daniel Sahajdak z RDLP w Radomiu oraz Michał Ostrowski z Nadleśnictwa Daleszyce. Pomysłów na rozwijanie współpracy nie brakuje, a koordynator już zapowiedział spotkania grup roboczych.