Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu to jedna z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, działająca na podstawie ustawy o lasach. Jest nadzorowana jest przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, sama zaś nadzoruje 23 nadleśnictwa – podstawowe, samodzielne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Podział zadań w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu:

Dyrektor
Kieruje całokształtem działalności RDLP na zasadzie jednoosobowego
kierownictwa i ponosi za nią odpowiedzialność, a także reprezentuje RDLP na zewnątrz.
Dyrektor realizuje przypisane mu z mocy prawa zadania przy pomocy dwóch zastępców:
Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej,
Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych.

Dyrektorowi oraz jego Zastępcom podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:

PION DYREKTORA (D)

Wydział Organizacji i Kadr (DO)

Wydział  prowadzi  sprawy z zakresu organizacji struktur biura, kadr, spraw socjalnych, szkoleń  i dokształcania pracowników, współpracuje ze związkami zawodowymi i szkołami leśnymi.

Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia (DK)

Wydział wykonuje zadania związane z kontrolą instytucjonalną, audytem oraz controllingiem w komórkach organizacyjnych RDLP i nadzorowanych nadleśnictwach, koordynuje sprawy związane z załatwianiem skarg i wniosków, koordynuje sprawy ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego, współpracuje z Głównym Inspektorem LP, Głównym Inspektorem SL oraz organami kontroli państwowej.

Zespół ds. Promocji i Mediów (DR)

Zespół realizuje w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem RDLP  zadania związane z prowadzeniem polityki informacyjnej oraz zapewnieniem sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Koordynuje działania  w zakresie public relations. Zajmuje się obsługą i prowadzeniem konferencji prasowych, spotkań z mediami, organizowaniem wystąpień Dyrektora w mediach oraz innych imprezach promocyjno – informacyjnych. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją i reprezentacją  biura RDLP, edukacją przyrodniczo – leśną, turystyką i udostępnianiem lasu dla społeczeństwa. Koordynuje działania w biurze RDLP w Radomiu i współpracuje z nadleśnictwami nadzorowanymi w sprawie zasad udostępniania informacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz redaguje strony BIP.

Stanowisko ds. Obronności (DS)

Stanowisko  prowadzi całokształt spraw związanych z obronnością, militaryzacją, działaniami w sytuacjach kryzysowych, ochroną  informacji niejawnych i prowadzeniem kancelarii niejawnej oraz ochroną danych osobowych.

Stanowisko Radca Prawny (DP)

Stanowisko pracy prowadzi kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności przez biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Stanowisko ds. BHP (DB)

Stanowisko pracy prowadzi całokształt spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. GOSPODARKI LEŚNEJ (Z)

Wydział Gospodarki Leśnej (ZG)

Wydział prowadzi całokształt spraw związanych z nasiennictwem, selekcją, szkółkarstwem, hodowlą  a także gospodarką wodną, rolną i rybacką, certyfikacją  gospodarki leśnej, nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, użytkowaniem lasu oraz użytkowaniem ubocznym.

Wydział Ochrony Lasu (ZO)

Wydział prowadzi całokształt spraw w zakresie utrzymania należytego stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów, zabezpieczania przed szkodami ze strony czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych (z wyłączeniem szkodnictwa leśnego), ochrony ppoż. terenów leśnych oraz gospodarki łowieckiej.

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)

Wydział prowadzi całokształt zadań z zakresu stanu posiadania, urządzania lasu, postępowań z zakresu ochrony gruntów leśnych, planowania z zagospodarowania przestrzennego, prawidłowego funkcjonowania geomatyki w RDLP, w tym spraw dotyczących Leśnej Mapy Numerycznej (LMN). Sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem baz danych (bazy forest) oraz prowadzi całokształt zadań z zakresu systemu informacji przestrzennej (SIP). Prowadzi również sprawy związane z zasięgiem terytorialnym RDLP, nadleśnictw oraz obrębów leśnych.

Zespół ds. Ochrony Przyrody (ZP)

Zespół realizuje zadania oraz zapewnia spójność i poprawność działań z zakresu ochrony przyrody. Prowadzi całokształt spraw w zakresie ochrony bioróżnorodności i wartości przyrodniczych wszystkich ekosystemów leśnych i nieleśnych, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz Leśnych Kompleksów Promocyjnych.


PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH (E)

Wydział Księgowości (EK)

Wydział prowadzi rachunkowość, rozliczenia podatkowe i finansowe, w tym obsługę pracowników biura RDLP i Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu zgodnie z odrębnymi regulacjami z tytułu wynagrodzeń i innych rozliczeń osobowych oraz wspiera, koordynuje i nadzoruje nadleśnictwa w zakresie ewidencji księgowej, sprawozdawczości, finansowania i kredytowania.

Wydział Analiz i Planowania (EP)

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowywaniem planów i analiz ekonomicznych oraz współuczestniczy w przygotowywaniu właściwych sprawozdań, opinii, a także sprawuje nadzór nad realizacją planów finansowo-gospodarczych, wspiera, koordynuje i nadzoruje jednostki i komórki organizacyjne biura w tym zakresie.

Wydział Gospodarki Drewnem (ED)

Wydział prowadzi pomoc merytoryczną, koordynuje i nadzoruje działalność jednostek podległych w zakresie sprzedaży drewna, polityki cenowej, handlowej i marketingowej z zachowaniem racjonalnego wykorzystania surowców drzewnych, prowadzi analizę rynków oraz sprawy związane z realizacją umów w zakresie obrotu drewnem. Prowadzi całokształt spraw związanych z promocją drewna.

W ramach Wydziału: Stanowisko pracy Brakarza Regionalnego

Stanowisko wykonuje działania pomocnicze na rzecz Dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i ustala na drodze działalności kontrolingowej, innej działalności analitycznej oraz nadzorczej, czy użytkowanie główne w nadleśnictwach przebiega w sposób prawidłowy z punktu widzenia obowiązujących w LP zasad, norm i warunków technicznych, w szczególności zaś, czy w zgodzie z kryteriami legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności.

Wydział Infrastruktury Leśnej (ER)

Wydział prowadzi zagadnienia z zakresu budownictwa ogólnego, drogowego, wodnego, postępu techniczno-technologicznego, wykorzystania maszyn i urządzeń w leśnictwie, koordynowania projektów rozwojowych w RDLP.

Wydział Administracji (EA)

Wydział prowadzi całokształt spraw związanych z administrowaniem majątkiem RDLP w Radomiu, w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, zaopatrywaniem pracowników w materiały biurowe, środki techniczne, umundurowanie, sprzęt itp., zaspokajaniem bieżących potrzeb. Wydział prowadzi wysyłkę korespondencji, obsługę kancelarii głównej, sekretariatu Zastępców dyrektora i archiwum zakładowego oraz koordynuje sprawy związane z instrukcją archiwalną.

Wydział Informatyki (EI)

Wydział realizuje zadania związane z serwisem sprzętu, szkoleniami i ochroną praw autorskich oprogramowania w biurze RDLP oraz z organizacją, nadzorem, rozwojem systemów teleinformatycznych w jednostkach nadzorowanych oraz biurze RDLP.

Zespół ds. Zamówień Publicznych (EZ)

Stanowisko przeprowadza procedury przetargowe związane z zamawianiem robót, dostaw i usług na potrzeby RDLP oraz wspiera i prowadzi pomoc merytoryczną dla nadleśnictw w tym zakresie.


Jednostki terenowe
Jednostki terenowe nadzorowane przez RDLP w Radomiu to 23 nadleśnictwa. Nadleśnictwa te pełnią nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa - w przypadku podpisania odpowiednich porozumień ze starostwami powiatowymi - zajmują się również nadzorem nad lasami innej własności.

Aktualny regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym znajduje się na stronie BIP RDLP w Radomiu:
https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-radomiu/o-podmiocie2