Asset Publisher Asset Publisher

Program edukacji na kolejne 10 lat

Nadleśnictwa: Dobieszyn, Przysucha i Suchedniów przystąpiły do opracowania nowego programu edukacji leśnej, który będzie obowiązywał na lata 2020-2029. PEL planowany jest w perspektywie 10-letniej do planu urządzenia lasu – podstawowego dokumentu planistycznego dla gospodarki leśnej.

Przed przystąpieniem do prac nad planem powołana zostaje Komisja „Programu edukacji leśnej w nadleśnictwie”, która jest organem doradczym i opiniodawczym. Składa się przede wszystkim z lokalnych podmiotów działających na polu formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną. Celem współpracy jest wypracowanie programu realizacji szeroko rozumianej edukacji przyrodniczo-leśnej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Program nadaje także działalności edukacyjnej charakter planowy i zobowiązuje nadleśnictwa do corocznej sprawozdawczości, co daje wymiar prowadzonej przez nie edukacji. Pokazuje skalę przedsięwzięcia, w tym liczny prowadzonych zajęć odnoszących się do ilości osób oraz wykorzystywanych obiektów edukacyjnych na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

W efekcie praca nad programem daje możliwość doskonalenia wspólnych relacji, ma także zwrócić uwagę na nowe trendy zmian i potrzeb edukacji leśnej przy zapewnieniu spójności programów szkolnych i edukacyjnych. Ma za zadanie zachęcić do korzystania z infrastruktury oraz oferty edukacyjnej Lasów Państwowych.

 

 

 

Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z priorytetów realizowanych przez Lasy Państwowe i ma na celu upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym, zrównoważonej gospodarce leśnej, podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z darów lasu oraz budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników.