Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Tegoroczne hasło nawiązuje do roli obszarów wodno-błotnych w ograniczaniu zagrożeń. Działania leśników związane z budową urządzeń wodnych i zbiorników retencyjnych sprzyjają dobrej kondycji śródleśnych mokradeł.

Światowy Dzień Mokradeł upamiętnia datę przyjęcia Konwencji o obszarach wodno-błotnych w dniu 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne". Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich przebywające. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975 roku, a obchody organizowane są od 1997 roku i mają za zadanie zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia i wartości mokradeł. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 roku. W Polsce jest 13 obszarów mokradeł (łącznie ponad 145 tys. ha) wpisanych na listę konwencji ramsarskiej. Celem porozumienia jest jednak także ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł.

Tegoroczne hasło: Wetlands for Disaster Risk Reduction zostało wybrane w celu zwrócenia uwagi na istotną rolę terenów podmokłych w ograniczaniu skutków ekstremalnych zjawisk, takich jak powodzie, susze i huraganowe wiatry.

Mokradła działają jako naturalna gąbka, wchłaniając i magazynując nadmiar opadów oraz zmniejszają powodzie. W okresie suszy uwalniają wodę opóźniając jej początek i wyrównując niedobory wody. Wpływają także łagodząco na klimat.

Lasy Państwowe także działają na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł. Nadleśnictwa z terenu RDLP w Radomiu będą uczestniczyły w kolejnym projekcie Lasów Państwowych, który uzyskał wsparcie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach programu adaptacji lasów do zmian klimatu. Nazwa tego projektu to „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Głównym celem tego przedsięwzięcia są działania ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizacji negatywnych skutków zjawisk naturalnych w postaci: niszczącego działania wód wezbraniowych, powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez rozwój systemów małej retencji i zwiększenie ilości magazynowanej wody oraz realizację zadań z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej, jak również odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. W działaniach tych na terenie RDLP w Radomiu wezmą udział 4 nadleśnictwa: Dobieszyn, Kielce, Zwoleń i Staszów. Na inwestycje związane z budową, modernizacją, rewitalizacją zbiorników małej retencji i obiektów hydrotechnicznych nadleśnictwa otrzymają ponad 3,4 mln unijnego dofinansowania. Zamierzony efekt w postaci objętości retencjonowanej wody wyliczono na 22,6 tys. m3.