Asset Publisher Asset Publisher

VII Daleszycki Cross o Puchar Nadleśniczego

19 września w Niwach Daleszyckich odbędzie się VII edycja Daleszyckiego Crossu o Puchar Nadleśniczego w ramach akcji Biegam Bo Lubię Lasy

Regulamin VII Daleszyckiego Crossu o Puchar Nadleśniczego

w ramach cyklu imprez Biegam Bo Lubię Lasy

 

I. CEL IMPREZY:

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu;

2. Popularyzacja biegania na terenie obszarów leśnych;

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców regionu;

4. Promocja Lasów Cisowskich znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Daleszyce i stanowiącego obszar funkcjonalny gdzie prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna

 

II. ORGANIZATOR:

1. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Daleszyce - organizator główny

2. pomiaryczasu.pl- partner techniczny

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, GODZINA:

1. Impreza odbędzie się dnia. 19.09.2020 r. (sobota) w sąsiedztwie tzw. stawów w Niwach

- start biegu na dystansie ok 11 km o godz. 10.00

2. Biuro zawodów, strefa startu i mety znajduje się na terenach leśnych w pobliżu miejscowości Niwy Daleszyckie

 

IV. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, TRASA BIEGU:

1. Oficjalne rozpoczęcie imprezy nastąpi o godz. 9.30.

2. Wydawanie numerów do 9.45

3. Bieg rozpocznie się o godz. 10.00

4. Trasa biegu wiedzie drogami leśnymi, głównie gruntowymi i szutrowymi

Będzie oznakowana (tablice oznaczające przebiegnięty km) i zabezpieczona (taśmy, wolontariusze, znaczki na drzewach, strzałki na ziemi)

Przewidziano na trasie 2 punkty z wodą

5. Obowiązuje limit czasu do ukończenia biegu głównego wynoszący 90 minut

6. Wszystkie informacje organizacyjne dostępne będą na stronie internetowej: www.daleszyce.radom.lasy.gov.pl oraz profilu FB:

Nadleśnictwo Daleszyce, Lasy Państwowe

7. Zapisy od 31 sierpnia b.r. od godz. 20.00 na stronie: www.pomiaryczasu.pl

 

V. ZGŁOSZENIA:

1. Zapisy prowadzone elektronicznie poprzez panel zgłoszeniowy pomiaryczasu.pl do 16.09.2020 lub do osiągnięcia limitu miejsc

2. Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów.

3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, której nazwisko pojawiło się na liście startowej biegu (zapisy elektroniczne), uiściła opłatę rejestracyjną w systemie elektronicznym przy rejestracji i która złożyła oświadczenie w biurze zawodów

4. Organizator wprowadza limit uczestników- 100 osób i 10 miejsc w puli organizatora

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W biegu może wziąć udział każdy kto w dniu imprezy (19 września br.) będzie miał ukończone 16 lat oraz złoży wymagane oświadczenia w Biurze Zawodów. Niepełnoletni przedstawiają zgodę opiekunów

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu biegu i złożyć własnoręczny podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą podczas weryfikacji pojawić się z opiekunem prawnym.

4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Osobiste potwierdzenie udziału w biegu oznacza , że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu;

5. Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu. W przypadku niepodpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych , uczestnik nie zostanie dopuszczony do udziału w biegu przez Organizatora.

6. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania standardów imprez sportowych oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym w tym Policji i Straży Straży Leśnej a także pozostałych służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora.

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz na wykorzystywanie ich wizerunku w celu promocji oraz dokumentowania zawodów.

 

VII. ŚWIADCZENIA DLA UCZESNIKÓW:

1. Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy zapiszą się do biegu i zweryfikują w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy (woda, praktyczny gadżet biegowy) i numer startowy

2. Ubezpieczenie wszystkich uczestników

3. Posiłek po zakończeniu rywalizacji

4. Okolicznościowy medal

5. Zabezpieczenie medyczne

 

VIII. KLASYFIKACJE:

1. W Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Bieg 11 km:

- klasyfikacja generalna mężczyzn;

- klasyfikacja generalna kobiet;

- klasyfikacja leśników i służb ochrony przyrody

 

IX. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

1. Po zakończeniu biegów zostaną przyznane i wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

- medale i statuetki oraz nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz leśników na dystansie 11 km

2. Warunkiem odbioru nagród jest osobiste stawienie się na ceremonii dekoracji z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 

X. INNE POSTANOWIENIA:

1. Bieg (na dystansie 11 km) przeprowadzony zostanie na trasie wyznaczonej przez Nadleśnictwo Daleszyce

2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Biegu.

3. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora w czasie do 1 godziny od zakończenia Biegu. Protesty wniesione po tym czasie nie będą rozstrzygane.

4. Informacje nt. biegu udzielane w biurze zawodów.

5. Wyniki Biegu dostępne będą na stronach internetowych i profilu FB Nadleśnictwa Daleszyce.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników Biegu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zawodników w innych miejscach niż depozyt.

9. Pakiety/Numery startowe będzie można odbierać w biurze zawodów w pobliżu miejsca startu w dniu imprezy tj. 19 września