Asset Publisher Asset Publisher

Wznowienie certyfikatu PEFC

W dniach 7-9 listopada na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce audyt PEFC. Na spotkaniu zamykającym audytorzy będą rekomendowali wznowienie certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Certyfikat PEFC wydawany jest na okresy trzyletnie, obecnie obowiązujący jest ważny do 22.12.2016 r., stąd niezbędny był audyt wznawiający. Jego celem było sprawdzenie, czy prace prowadzone są w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w Normie Krajowej PEFC Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania.

Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Paweł Oleszkiewicz podczas spotkania otwierającego w biurze RDLP zapoznali się z uwarunkowaniami prowadzenia gospodarki leśnej na terenie nadleśnictw radomskiej dyrekcji oraz przedstawili plan audytu i wybrali wizytowane jednostki. Tym razem były to nadleśnictwa: Zwoleń, Marcule i Dobieszyn.

Audytorzy sprawdzali dokumenty w biurach nadleśnictw i organizację prac terenowych, w szczególności byli zainteresowani stosowaniem zasad bhp i zagadnieniami ochrony gatunkowej. Przykładowo w Nadleśnictwie Zwoleń przeglądali: program gospodarczo-ochronny dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka", obowiązujący plan urządzania lasu, plany pozyskania drewna, dokumentację dotyczącą ochrony przyrody, w tym wykonywania prac w strefach ochronnych ptaków, rezerwatach przyrody, realizację planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, dokumentację z ochrony lasu, np. prawidłowość wykonanych oprysków na chrabąszcza majowego, dokumentację przetargową na prace leśne, a także dokumentację dotyczącą bhp przy pracach leśnych. Prowadzili rozmowy z pracownikami nadleśnictwa oraz wykonawcami prac leśnych. W terenie audytorzy odwiedzili pięć leśnictw, w których sprawdzali prawidłowość wyznaczania szlaków zrywkowych, pozostawianie kęp starodrzewia w cięciach uprzątających, zgodność szkiców zrębowych ze stanem na gruncie oraz wyposażenie zakładów usług leśnych zgodnie z obowiązującymi przepisami – relacjonuje Specjalista Służby Leśnej Marcin Madej prowadzący sprawy certyfikacji w Nadleśnictwie Zwoleń.

Na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w biurze Nadleśnictwa Dobieszyn zostały omówione wyniki audytu. Audytorzy wskazali mocne strony, niezgodności, których było niewiele i miały charakter drugorzędny, a także możliwości doskonalenia gospodarowania w przyszłości. Mocne strony gospodarowania tutejszych leśników, które były zauważone w trakcie audytu to: uzyskiwanie naturalnych odnowień sosnowych w Nadleśnictwie Zwoleń, przebudowa drzewostanów sosnowych w Nadleśnictwie Marcule z bardzo dobrą udatnością nasadzeń i prawidłowym pozostawianiem kęp starodrzewia oraz brak uwag do gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Dobieszyn. Wskazane przez audytorów obszary do doskonalenia to wdrażanie zasad dotyczących szlaków zrywkowych (operacyjnych) oraz ciągła uwaga nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wznowienie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla odbiorów drewna – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.