Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie usuwania skutków huraganu

Zgodnie z Decyzją 11/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice został odwołany czasowy zakaz wstępu do lasu w leśnictwach Adamów i Karpówka. Zakaz ten był wprowadzony w związku z klęskowymi szkodami w drzewostanach w następstwie huraganu, który miał miejsce 17.06.2016 r.

W wymienionych leśnictwach w ciągu ostatnich 9 miesięcy trwały prace związane z usuwaniem skutków klęski polegające głównie na uprzątaniu wywróconych lub złamanych drzew, uzyskaniu z nich możliwie wartościowych sortymentów drzewnych, a także możliwie pilnym wywozie drewna poklęskowego z lasu, ze względu na jego zasiedlenie przez owady (tzw. szkodniki wtórne).

W leśnictwach Adamów i Karpówka wystąpiły największe szkody – łącznie w tych leśnictwach usunięto 32 000 m3 drewna poklęskowego. Szkody występowały także na terenie innych leśnictw – łączna masa usuniętego drewna poklęskowego w nadleśnictwie wyniosła 51 500 m3. Była to największa klęska jaka dotknęła drzewostany nadleśnictwa od lat 80. ubiegłego wieku.

Obecnie przystępujemy do odnawiania drzewostanów, w których szkody miały charakter powierzchniowy (totalny) i wymagały ich całkowitego usunięcia. Łączna powierzchnia całkowicie zniszczonych drzewostanów wymagających ponownego odnowienia wyniosła 43 ha.

Wyhodowanie upraw i młodników na powierzchniach poklęskowych będzie wymagało jednak poniesienia nakładów i starań przez kilkanaście najbliższych lat.

Tak szeroki rozmiar szkód spowodował dodatkowe pogorszenie się stanu sanitarnego naszych drzewostanów, które w ostatnich latach są coraz dotkliwiej uszkadzane przez różne czynniki abiotyczne i biotyczne. W szczególności czynniki abiotyczne takie jak: podtopienia występujące w latach 2010-2012, pożary, dotkliwe susze połączone z falami ekstremalnie wysokich temperatur i nadmierną insolacją słoneczną w latach 2015-2016 (tzw. „kompleks posuchy") oraz ostatnie szkody od huraganów i trąb powietrznych z lat 2015-2016, spowodowały znaczne pogorszenie się kondycji naszych drzewostanów.

Osłabienie lasów w skutek występowania wyżej opisanych anomalii pogodowych, powoduje podatność drzewostanów na szkody od różnych patogenów grzybowych i owadzich.  W ostatnich miesiącach poprzez usuwanie posuszu czynnego i niszczenie pozostałości powyróbkowych, prowadzimy intensywne zabiegi ograniczania liczebności szkodników owadzich takich jak: przypłaszczek granatek i kornik ostrozębny w drzewostanach sosnowych, szkodniki jodły powodujące zamieranie drzew, opiętki w drzewostananach dębowych. Ponadto od 2000 r. w naszych lasach utrzymuje się gradacja chrabąszczy majowego i kasztanowca – w maju br. w czasie rójki chrabąszczy odbywającej się co 4 lata zaplanowany jest kolejny, szeroko zakrojony zabieg ratowniczy, za pomocą oprysku agrolotniczego preparatem chemicznym – planowana powierzchnia oprysku wynosi ponad 8 tys. ha.

Dzięki wypracowanym od szeregu lat metodom profilaktyki, diagnozowania i ograniczania liczebności szkodników leśnicy potrafią przeciwdziałać szkodom wyrządzanym ze strony czynników biotycznych jak: szkodniki owadzie, patogeny grzybowe czy szkody wyrządzane przez zwierzynę. Ochrona lasu, czyli dział gospodarki leśnej zajmujący się właśnie ochroną drzewostanów przed szkodliwymi czynnikami, obejmuje zasadniczą część budżetu nadleśnictwa. Przykładowo tegoroczny zabieg zwalczania chrabąszczy wiąże się z kosztem ponad 2 mln zł, a średnioroczny budżet zabezpieczania upraw leśnych przed zwierzyną to ok. 500 tys. zł.

Niestety w przypadku niektórych czynników abiotycznych, jak susze czy huragany jesteśmy w zasadzie bezradni. Trwająca od lat przebudowa drzewostanów, która ma na celu m.in. wymianę pokoleniową, dostosowanie gatunkowe do potencjału siedliskowego czy wzmocnienie odporności drzewostanów na występowanie anomalii klimatycznych, są procesami rozłożonymi na wiele dziesięcioleci. Stąd należy się liczyć z możliwością kolejnych szkód w przypadku ponownego wystąpienia anomalii pogodowych.

Często podkreślaliśmy z satysfakcją, że drzewostany Nadleśnictwa Kozienice ze względu na duży udział starych lasów są piękniejsze i atrakcyjniejsze niż w innych terenach (przeciętny wiek lasów w Nadleśnictwie Kozienice to 75 lat, gdzie średni wiek lasów w Polsce to 62 lata) – niestety „druga strona medalu" wygląda w ten sposób, że zaawansowanie wiekowe naszych drzewostanów powoduje większą ich podatność na uszkodzenia związane z czynnikami szkodotwórczymi.