Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla budynku biurowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu,  ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom.

Wejście główne (frontowe) do budynku RDLP znajduje się od strony ul. 25 Czerwca 68 ze skweru należącego do RDLP, przylegającego do chodnika biegnącego wzdłuż ulicy. Trzy wejścia boczne, w tym jedno użytkowe i dwa ewakuacyjne są dostępne od strony dziedzińca i znajdującego się w jego obrębie parkingu wewnętrznego dla pracowników i najemców. Wjazd na dziedziniec wewnętrzny jest niedostępny dla osób nieuprawnionych.

Pojazdy można zaparkować na parkingu ogólnodostępnym od strony frontu budynku (ul. 25 Czerwca) oraz na parkingu wyznaczonym w obrębie dziedzińca – niedostępnym dla osób nieuprawnionych, na który wjazd odbywa się przez otworzenie szlabanu kartą lub przez portiera (wideofon). Przy budynku nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd osób niepełnosprawnych bezpośrednio pod wejście główne możliwy jest od strony frontu budynku po otwarciu szlabanu przez portiera (portiernia jest czynna 24 h na dobę).

Dostęp do budynku od strony wejścia głównego nie wymaga pochylni ani platform dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do przestronnego holu oraz portierni, gdzie dokonuje się zgłoszenia petentów. Petenci dochodzą do miejsca spotkania lub spotykają się z pracownikami w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze, do którego wjazd osób niepełnosprawnych możliwy jest platformą przyschodową zamontowaną przy schodkach prowadzących na parter. Obok znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejścia boczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Winda (platforma przyschodowa) nie dociera do kondygnacji poszczególnych pięter nr 1 i 2 budynku biurowego.

Drzwi do budynku posiadają szerokość min. 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Wejścia nie posiadają progów.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku może poruszać się osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników portierni posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy lub ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 48 385 60 06 lub drogą e-mail na adres rdlp@radom.lasy.gov.pl.