Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Budowa zbiorników wodnych i zastawek na ciekach, rekultywacja poligonów, budowa i wyposażenie obiektów edukacji leśnej, drogi pożarowe, wykaszanie cennych śródleśnych łąk służące ochronie ptaków. To efekty aktywności nadleśnictw naszej dyrekcji w aplikowaniu o środki zewnętrzne: pozyskane z UE, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Dziewięć nadleśnictw uczestniczy w realizacji projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" realizowanego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Budżet projektu: ok. 196 mln zł.
Czas realizacji: 2007 – 2014 r.
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
Celem projektu jest retencja wód powierzchniowo-gruntowych w obrębie zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu krajobrazu naturalnego. Realizacja działań w projekcie przyczynia się do zatrzymania nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczenia fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenia naturalnych warunków wodnych torfowisk i mokradeł oraz podtrzymania poziomu wód gruntowych i podziemnego zasilania źródlisk.
Projekt realizowany na terenie 178 nadleśnictw w 17 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.
W ramach RDLP w Radomiu w projekcie uczestniczą nadleśnictwa: Barycz, Daleszyce, Kielce, Łagów, Radom, Staszów, Stąporków, Zagnańsk, Zwoleń.
W wyniku realizacji projektu wykonywanych jest 84 obiektów w tym:

  • 23 szt. zbiorników wodnych
  • 61 szt. zastawek i innych urządzeń piętrzących

o możliwości retencjonowania wody w ilości ok. 871 tys. m3. Łączny szacowany koszt wydatków kwalifikowanych wynosi ok. 9,1 mln zł netto.

Dwa Nadleśnictwa RDLP w Radomiu: Stąporków i Włoszczowa uczestniczą w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".
Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski  w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.
Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
  2. Ocena przyrodnicza terenów;
  3. Ocena geośrodowiskowa terenów;
  4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych;
  5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu;
  6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego;
  7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk;
  8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Wszelkie informacje związane z projektami można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.
Adres stron internetowych projektów:
http://www.ckps.lasy.gov.pl/retencja-nizinna-w-lasach
http://www.ckps.lasy.gov.pl/rekultywacja-poligonow