Asset Publisher Asset Publisher

PTL i SITLiD o ochronie przyrody

22 września Świętokrzysko-Radomski Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Oddział Radomski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z pomocą Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictwa Pińczów pod honorowym patronatem Dyrektora RDLP w Radomiu zorganizowali konferencję „Czynna forma ochrony cennych przyrodniczo siedlisk na terenie RDLP w Radomiu".

Podczas części kameralnej na terenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w niezwykłą atmosferę wprowadziła uczestników diaporama „Ponidzie na Ziemi" autorstwa Krzysztofa Pęczalskiego i Adama Ochwanowskiego prezentującą piękno regionu Ponidzia. Następnie uczestników powitał Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu wraz z Robertem Płaskim, przewodniczącym Zarządu Świętokrzysko-Radomskiego oddziału PTL i Jerzym Zawadzkim, przewodniczącym oddziału w Radomiu SITLiD. Dyrektor podkreślił rolę współpracy w organizacji wspólnych przedsięwzięć oraz prowadzenia działań w zakresie ochrony czynnej.

W trakcie konferencji Złotą Honorową Odznaką PTL wyróżniony został Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Grzegorz Wachnicki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Starachowice, Srebrną Honorową Odznaką zostali wyróżnieni Wiesław Szczechowicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi w RDLP w Radomiu oraz Dariusz Kulhawiec, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Kozienice. Zostały także wręczone legitymacje nowym członkom PTL.

W części referatowej Piotr Kacprzak zastępca dyrektora RDLP w Radomiu ds. gospodarki leśnej omówił aspekty złych i dobrych praktyk w Lasach Państwowych w zakresie ochrony przyrody. Podkreślił, że ważna jest odpowiedź na pytanie, co znaczy zrównoważone użytkowanie zasobów, tworów i składników przyrody. Zwrócił uwagę na zmianę zasad finansowania ochrony przyrody, problem odpowiedzialności wielu instytucji za ochronę przyrody oraz to, że ochrona naturalnych procesów często kłóci się z ochroną stwierdzonych w danym miejscu siedlisk i gatunków, jak również niedostatek rozmowy i kompromisu, konieczność realnego spojrzenia na zapisy w dokumentach planistycznych i aspekt prawny odpowiedzialności nadleśniczego za stan lasu wynikający z art. 35 ustawy o lasach. Podkreślił także potrzebę kompleksowego działania – myślenia o ochronie przyrody od początku do końca.

Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedstawił realizację projektu LIFE+ „Ochrona Cennych Siedlisk Przyrodniczych na Ponidziu". Podkreślił, że bez względu na to, kto realizuje i czego dotyczą działania związane z ochroną przyrody wspólnym mianownikiem decydujących o powodzeniu przedsięwzięć jest pasja leśników i przyrodników.

Kolejne wystąpienie – Jarosława Pajdaka, zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach dotyczyło czynnej ochrony siedlisk nieleśnych na siedliskach i obszarach Natura 2000. Regionalny Konserwator Przyrody podkreślił, że RDOŚ nie tylko opiniuje, uzgadnia, wydaje decyzje, ale również stara się uczestniczyć w ochronie czynnej. Jako przykład omówił projekt dotyczący wykaszania muraw kserotermicznych, w tym na terenie rezerwatu przyrody Polana Polichno (Nadleśnictwo Pińczów).

Ostatni referat dotyczący wartości dietetycznej i wykorzystania kulinarnego podrobów owczych wygłosił prof. dr hab. Roman Niżnikowski, kierownik Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Profesor powiedział, że hodowli owiec musi przyświecać określony cel, w obecnych uwarunkowaniach nie jest to produkcja wełny, ale zagospodarowanie mięsa i mleka, które są niezwykle zdrowe.

W części terenowej uczestnicy konferencji obejrzeli miejsca wypasu owiec, w tym na terenie Nadleśnictwa Pińczów na siedlisku świetlistej dąbrowy. Wypas obejmuje tu 7,7 ha, poprzedził go zabieg przerzedzenia drzewostanu i usunięcia części krzewów. Prowadzony jest także monitoring roślin, stwierdzono 140 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele rzadkich i chronionych. Na powierzchni pasie się 30 owiec rasy czarnogłówka i kilka kóz, jest to pierwszy taki wypas w Polsce, który pozwoli na odtworzenie tego wyjątkowo bogatego w gatunki roślin siedliska. Prowadzone działania przedstawili Lech Drożdżowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Pińczów oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.