Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się łącznie 27 obszarów chronionego krajobrazu. Zajmują one powierzchnię 95 tys. ha, w tym 93 tys. ha powierzchni leśnej i 2 tys. ha powierzchni nieleśnej.

Obszary chronionego krajobrazu w nadleśnictwach RDLP w Radomiu:

 1. Włoszczowsko-Jędrzejowski
 2. Cisowsko - Orłowiński
 3. Chmielnicko - Szydłowski
 4. Podkielecki
 5. Solecko - Pacanowski
 6. Dolina Pilicy i Drzewiczki
 7. Dolina rzeki Jeziorki
 8. Konecko - Łopuszański
 9. Miechowsko - Jędrzejowski
 10. Przedborski
 11. Kielecki
 12. Chęcińsko - Kielecki
 13. Suchedniowsko - Oblęgorski
 14. Jeleniowski
 15. Jeleniowsko - Staszowski
 16. Iłża - Makowiec
 17. Dolina Kamiennej
 18. Koszycko - Opatowiecki
 19. Miechowsko - Działoszycki
 20. Otulina Kozubowskiego PK
 21. Otulina Nadnidziańskiego PK
 22. Otulina Szanieckiego PK
 23. Lasy Przysusko - Szydłowieckie
 24. Sieradowicki
 25. Otuliny Sieradowickiego PK
 26. Solec nad Wisłą
 27. Dolina rzeki Zwolenki

Na obszarach chronionego krajobrazu prowadzona jest racjonalna gospodarka leśna w oparciu o plany urządzenia lasu nadleśnictw, uwzględniająca zapisy ustawy o ochronie przyrody.