Asset Publisher Asset Publisher

Inwestycje bez opłat

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o pow. ogólnej wyłączenia do 500 m2, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o pow. ogólnej wyłączenia do 200 m2/1 lokal

1) informacja (zaświadczenie) o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z wypisem i wyrysem z tego planu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załączyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję inwestycji celu publicznego – z urzędu gminy,

2) aktualny wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna użytków gruntowych na działce - powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej -  ze starostwa powiatowego;
w przypadku braku wpisu aktualnego właściciela gruntu – dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu (np. akt notarialny umowa kupna - sprzedaży, darowizny) - stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

3) projekt (plan) zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z wyraźnie zaznaczonym obszarem gruntów do wyłączenia z produkcji leśnej (powierzchnia do wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej powinna stanowić jeden, zwarty kontur), naniesionymi konturami obiektów i wyszczególnionymi ich wymiarami oraz rozliczeniem powierzchni znajdującej się pod poszczególnymi częściami zagospodarowania terenu – sporządzony przez osobę uprawnioną w tym zakresie - projektanta, architekta;
(powierzchnia pod poszczególnymi częściami zagospodarowania terenu powinna być rozliczona także wg poszczególnych działek ewidencyjnych i użytków gruntowych, gdy inwestycja jest realizowana na więcej niż jednej działce ewidencyjnej i kilku użytkach gruntowych),

4) opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej - jako wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu (lub inwentaryzacji stanu lasów) - ze starostwa powiatowego lub gdy brak jest ww. opracowania załączyć opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia - sporządzony przez podmiot wykonawstwa urządzeniowego lasów, osobę uprawnioną
(opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy i wiek drzewostanu, wskaźnik zadrzewienia, bonitację, wiek rębności, informację o zaliczeniu lasu do lasów ochronnych),

5) pełnomocnictwo (w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie) w przypadku, gdy za wnioskodawcę działa pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Resources to get