Lista aktualności Lista aktualności

Działania ochronne na torfowisku

Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe realizowany jest „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”. Obecnie trwają prace dotyczące ochrony torfowiska przejściowego na terenie Nadleśnictwa Kielce. Wycinane są krzewy i podrosty drzew na 3 ha tego rzadkiego siedliska.

Celem projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, a w szczególności polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń i ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych. Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Na terenie RDLP w Radomiu prace ochronne w ramach projektu realizują także nadleśnictwa Barycz, Chmielnik, Jędrzejów, Łagów, Pińczów, Ruda Maleniecka, Stąporków i Zwoleń. Dotyczą one ochrony torfowisk przejściowych, muraw kserotermicznych, zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych, niżowych łąk użytkowanych ekstensywnie, ciepłolubnych dąbrów, borów chrobotkowych, obuwika pospolitego, żółwia błotnego, traszki grzebieniastej, przeplatki aurinia i modraszka telejusa. Projekt koordynowany jest przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Nadleśnictwo Kielce zgłosiło do projektu dwa siedliska torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością Scheuchzerio Caricetea) w leśnictwie Niewachlów oraz ciepłolubne dąbrowy w leśnictwie Podzamcze. Aktualnie trwają prace w obszarze Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH 260014 mające na celu ochronę czynną torfowisk.

Siedlisko przyrodnicze torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140) jest stosunkowo rzadkie, obejmuje torfowiska przejściowe zasilane wodami opadowymi, częściowo ze spływów powierzchniowych, wód podziemnych, lub o spowolnionym przepływie. Są stale wysycone wodą, roślinność jest słabo zróżnicowana, najczęściej najlepiej rozwinięta jest warstwa mchów.

Niektóre ze zbiorowisk torfowisk przejściowych znoszą okresowe obniżenia poziomu wód gruntowych, jednak przesuszone torfowiska zwykle zarastają krzewami i drzewami dlatego wymagają ochrony czynnej polegającej na usunięciu krzewów i podrostów drzew. W przypadku niektórych obiektów wskazane jest sporadyczne koszenie.

Podjęte przez nadleśnictwo prace zostały podzielone na etapy. W pierwszym etapie są usuwane drzewa i krzewy celem próby odtworzenia siedliska. Na pozostałej części siedliska prace polegają na ekstensywnym użytkowaniu kośnym raz do roku  wraz z wyniesieniem uzyskanej biomasy poza płat siedliska. Prace wykonywane są wyłącznie ręcznie i prowadzone w sposób ograniczający do minimum ryzyko zniszczenia siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony. Na teren działań nie wolno wjeżdżać sprzętem mogącym pozostawiać głębokie koleiny, a materiału uzyskanego z prac nie wolno spalić ani pozostawić na działce.