Lista aktualności Lista aktualności

Formy ochrony przyrody policzone

W marcu zakończyła się coroczna weryfikacja form ochrony przyrody na gruntach Lasów Państwowych, w tym na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Na terenie 23 nadleśnictw radomskiej dyrekcji różnymi formami ochrony objętych jest ponad 264 tysiące hektarów, co stanowi około 80% gruntów.

Według stanu na koniec 2019 roku są to: 83 rezerwaty przyrody, 11 parków krajobrazowych, 33 obszary chronionego krajobrazu, 44 obszary Natura 2000, 4 stanowiska dokumentacyjne, 233 użytki ekologiczne oraz 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.

Liczba pomników przyrody wynosi 522 sztuki, wśród których są głównie pojedyncze drzewa, lecz także skałki, źródła oraz inne ciekawe obiekty przyrodnicze.

Same tylko obszary Natura 2000 zajmują powierzchnię równą prawie 100 tysięcy hektarów, co stanowi niemal jedną trzecią obszaru dyrekcji. Kilka nadleśnictw RDLP w Radomiu niemal w całości pokrywają wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. Jest to szczególnie widoczne na obszarach znajdujących się w zasięgu Puszczy Świętokrzyskiej oraz Puszczy Kozienickiej.

W 2019 roku przybyło także nowych powierzchni włączonych do sieci form ochrony przyrody. Powołano 10 stref ochrony wokół gniazd ptaków (8 stref – bocian czarny, 2 strefy – bielik) w nadleśnictwach: Kozienice, Przysucha, Staszów, Stąporków, Pińczów. Ponadto ustanowiono 8 pomników przyrody w nadleśnictwach Staszów (6) i Suchedniów (2).

Trwają też kolejne procedury związane z uznawaniem za pomniki przyrody, jak w Nadleśnictwie Daleszyce.

Dla zachowania różnorodności biologicznej ważne są też projekty realizowane przez leśników ze środków unijnych, własnych i innych źródeł dedykowane ochronie gatunków i siedlisk. Takie projekty w 2019 roku realizowało wiele nadleśnictw. Przykłady to Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód w Nadleśnictwie Chmielnik – projekt realizowany we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach, projekt LIFE Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy w Nadleśnictwie Pińczów realizowany we współpracy z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Działania związane z ochroną, promocją i zachowaniem pomnika przyrody dębu Bartek w Nadleśnictwie Zagnańsk (środki funduszu leśnego) czy Czynna ochrona zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w rezerwacie przyrody „Górna Krasna” w ramach PROW 2014-2020 w Nadleśnictwie Zagnańsk, czy też podobny program dotyczący śródleśnych łąk w Nadleśnictwie Zwoleń.

Więcej o projekcie ochrony gatunków i siedlisk na terenie RDLP w Radomiu:

Dziewięć nadleśnictw z terenu RDLP w Radomiu uczestniczy też w realizacji ogólnopolskiego projektu Ochrona Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych na Obszarach Zarządzanych przez PGL LP (OPL) ze środków unijnych.