Lista aktualności Lista aktualności

Współpraca dla Natury 2000

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu trwają spotkania zespołów lokalnej współpracy w ramach opracowywanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

3 sierpnia na terenie Nadleśnictwa Starachowice miało miejsce spotkanie poświęcone omówieniu ekspertyzy przyrodniczej wykonanej dla obszaru Natura 2000 „Uroczyska Lasów Starachowickich”, która będzie stanowiła podstawę do opracowania planu zadań ochronnych dla tego terenu.

Wyznaczony w granicach Nadleśnictwa Starachowice obszar specjalnej ochrony siedlisk stanowi część rozległego kompleksu leśnego na Przedgórzu Iłżeckim, tzw. Puszczy Iłżeckiej, nazywanej też Lasami Starachowickimi. Zlokalizowany jest w jej w północno-wschodniej części, gdzie dominują siedliska borowe z sosną oraz udziałem jodły, dęba, modrzewia i buka.

Uroczyska Lasów Starachowickich zabezpieczają duże kompleksy siedliska przyrodniczego świętokrzyskiego boru jodłowego Abietetum polonicum. Ponadto znajdują się tutaj rozległe płaty fitocenozy grądowej Tilio-Carpinetum. W trakcie spotkania dyskusji poddano szeroki zakres tematyczny zagadnień związanych z utrzymaniem właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony na terenie ostoi.

Dyskusja koncentrowała się zwłaszcza wokół tematyki „właściwego” poziomu „zasobów” drewna martwego oraz modelu zagospodarowania siedlisk przyrodniczych poprzez dobór odpowiednich rodzajów rębni, mających na celu uzyskanie odnowienia i przemianę pokoleń lasu.

Kolejne spotkanie poświęcone opracowaniu projektu planu zadań ochronnych odbyło się 5 sierpnia w siedzibie Nadleśnictwa Kielce i dotyczyło obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”, położonego w gminie Masłów, w północnej części Nadleśnictwa Kielce, w leśnictwie Dąbrowa.

Jest to obszar całkowicie leśny, obejmujący swoimi granicami fragment Góry Wierzejskiej w Paśmie Masłowskim Gór Świętokrzyskich. Przedmiotem ochrony na terenie obszaru jest przede wszystkim świętokrzyski bór jodłowy wraz ze współwystępującymi gatunkami roślin i zwierząt objętymi ochroną w ramach sieci Natura 2000 wśród których występuje saproksyliczny (związany z martwym drewnem) gatunek chrząszcza – zgniotek cynobrowy.

W trakcie spotkania omówiono ekspertyzę przyrodniczą opracowaną dla obszaru oraz płynące z niej wnioski w kwestii ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, a także ewentualnych zmian granic obszaru.

Według zamierzeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach w ciągu najbliższych miesięcy zostaną przygotowane szablony Planów Zadań Ochronnych dla obszarów, zaś do końca roku planowane jest wydanie zarządzeń wprowadzających PZO. Leśnicy z RDLP w Radomiu zamierzają aktywnie uczestniczyć w kolejnych etapach opracowania planów zadań ochronnych.