Lista aktualności Lista aktualności

Akcja "Majówka 22" - bezpiecznie dla lasu i korzystających z lasu

Podczas majówki leśnicy szczególnie zadbają o ochronę terenów leśnych przed szkodnictwem oraz o bezpieczeństwo korzystających z lasu prowadząc do 9 maja celową akcję „Majówka 22”.

Działania straży leśnej będą miały charakter kontrolno-prewencyjny. Celem akcji jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochrona zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Choć lasy państwowe są dostępne dla wszystkich, to obowiązują na nich zasady korzystania określone m.in. w ustawie o lasach, ustawie o ochronie przyrody i przepisach prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo ppoż.

W ramach celowej akcji szczególna uwaga będzie zwracana na przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenach leśnych. W trakcie akcji straż stanowczo będzie reagowała na wszelkie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, które mogą spowodować pożar (na terenie lasu, jak również w odległości do 100 m od niego), jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji (np. przez tarasowanie pojazdami dróg ppoż.).

Każdy pożar może okazać się niebezpieczny. W tym roku na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu wydarzyło się już 43 pożary o łącznej powierzchni 12,60 ha. Dzięki sprawnemu systemowi wykrywania pożarów i akcjom gaśniczym, w które zaangażowane są również samoloty dysponowane przez LP, średnia powierzchnia jednego pożaru pozostaje niska i wynosi jednie 0,29 ha. Każdy pożar to jednak strata dla przyrody i ogromne zagrożenie, także dla ludzi.

Bezprawne korzystanie z lasu – nielegalne wjazdy samochodem, quadem, crossem

Trzeba wiedzieć, że z przepisów prawa wynika, że do lasu nie można wjeżdżać pojazdami silnikowymi. Wyjątek stanowią wyznaczone miejsca postoju pojazdów/parkingi leśne lub drogi oznaczone znakami dopuszczającymi ruch pojazdów po tych drogach.

Art. 29. 1. Ustawy o lasach. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/faq/samochod

Pomimo intensywnych działań straży leśnej duża część wykroczeń dotyczy nadal nielegalnych wjazdów do lasu - samochodami, quadami i crossami.

Nielegalne wjazdy do lasu są ujmowane przez straż leśną w ramach rodzaju szkodnictwa leśnego – bezprawne korzystanie z lasu (są tu też obłamywanie gałęzi drzew iglastych (stroiszu), zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenów leśnych, puszczanie psa luzem oraz stwarzanie zagrożenia pożarowego). Ten rodzaj szkodnictwa (bezprawne korzystanie z lasu) stanowi 90% liczby przypadków szkodnictwa, powodując 13% wartości strat, ale bardzo dotkliwych dla przyrody i innych ludzi, w legalny sposób korzystających z lasu.

Bardzo często niszczone są przez taką jazdę lasy, w szczególności runo leśne i gleba, ale także drogi leśne i to często takie, gdzie nakład finansowy na ich budowę był bardzo duży, a muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym do celów przejazdów straży pożarnej w razie pożaru. Rozjechane drogi leśne są też utrudnieniem dla turystów pieszych i rowerzystów, czy osób biegających w lesie. Trudne do wyceny są straty w przyrodzie terenów wodno-błotnych, jak rezerwaty przyrody, czy użytki ekologiczne. Mówiąc wprost przejazd przez mokradło, które jest siedliskiem wielu organizmów, w tym rzadkich i chronionych to dewastacja przyrody. Płoszone są też zwierzęta, które właśnie w mniej dostępnych miejscach często mają swoje ostoje bytowania.

Sprawcy wykroczenia może grozić mandat karny w wysokości 500 zł. Sprawa może być skierowana do sądu, który karę grzywny może zaostrzyć do 5 000 złotych.

Art. 161. Kodeksu Wykroczeń. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Leśnicy stale współpracują z innymi służbami, głównie z Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Miejską, a liczba podejmowanych rocznie wspólnych działań na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu sięga tysiąc.

Często zdarzają się przypadki, gdy kierowcy quadów i crossów nie zatrzymują się do kontroli straży leśnej. Ze względu na zakryte tablice rejestracyjne, kaski i kominiarki czy agresywne zachowanie i prędkość trudna jest identyfikacja sprawców wykroczenia, stąd szczególnie pomocne są wspólne akcje z policją. Działania prowadzone są na podstawie podpisanych porozumień o współpracy na poziomie regionalnym i lokalnym.

W 2021 roku za bezprawne korzystanie z lasu Straż Leśna nałożyła 286 mandatów na łączną kwotę 46 770 zł. Odnotowano 1962 przypadków bezprawnego korzystania z lasu (w tym 1359 wykrytych sprawców). W 2022 roku było to odpowiednio do k. kwietnia: 82 mandatów na łączną kwotę 21 470 zł oraz 497 przypadków bezprawnego korzystania z lasu.

Wszystkie nadleśnictwa prowadzą działania skierowane na zwalczanie tego rodzaju szkodnictwa leśnego. W użyciu są kamery używane w monitoringu terenów leśnych, a do sukcesu potrzeba współpracy z policją i lokalną społecznością. Quady i crossy bulwersują społeczeństwo. Są uciążliwe ze względu na hałas, styl jazdy i zachowanie osób poruszających się tymi pojazdami. Społeczny głos w sprawie otrzymuje wiele nadleśnictw.

W wielu miejscach problem jest mniejszy – tam, gdzie są tory motocrossowe. Stanowią one bezpieczną i legalną alternatywę dla jazdy po lasach. Zazwyczaj są to profesjonalnie przygotowane trasy o różnym stopniu trudności. Do korzystania z nich zachęcają policjanci i leśnicy. Do wzrostu świadomości społecznej przyczyniają się też kampanie dotyczące jazdy quadami i crossami.

Jazdy quadem i crossem dotyczą też terenów poza zarządem Lasów Państwowych. W tym przypadku działania straży leśnej nie obejmują lasów niepaństwowych czy nieużytków porośniętych samosiewami drzew i krzewów.

Pracownicy Lasów Państwowych są zobowiązani do niezwłocznego reagowania na wszelkie przejawy szkodnictwa leśnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Zwalczanie szkodnictwa leśnego przypisane zostało pracownikom Służby Leśnej, którym z tego tytułu przysługuje ochrona prawna przewidziana w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych – art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 28 września o lasach.

Straż leśna 23 nadleśnictw RDLP w Radomiu, która łącznie liczy 70 strażników leśnych do przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu wykorzystuje łącznie 100 fotopułapek, 50 kamer do monitoringu obszarów leśnych.

Pies w lesie

W lasach zabronione jest także puszczanie psa wolno, bez smyczy. Wybierając się na spacer z psem warto pomyśleć o przyrodzie, a także o innych korzystających rekreacyjnie z lasu.

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/luzny-zakaz

Zwierzęta nie zawsze potrzebują pomocy

W okresie majówki warto też wiedzieć, że zwierzęta leśne nie zawsze potrzebują pomocy człowieka, jest to ważne szczególnie w przypadku młodych osobników, które w okresie wiosny przychodzą na świat.

https://www.radom.lasy.gov.pl/witamy/-/journal_content/56/10639/38353781