Lista aktualności Lista aktualności

Nowy LIFE+ na Ponidziu z leśnikami

Nadleśnictwo Pińczów jest współbeneficjentem kolejnego projektu LIFE+ realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Tym razem przedsięwzięcie dotyczy renaturyzacji rzeki Nidy, w tym cennych lasów łęgowych.

We wrześniu na konferencji prasowej poinformowano o udzieleniu wsparcia w kwocie 23 mln zł na następny projekt realizowany na rzecz ochrony przyrody, zrównoważonego użytkowania i podtrzymania dziedzictwa kulturowego Ponidzia o nazwie: „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Nadleśnictwo Pińczów zabezpieczyło na ten cel środki w kwocie 137 tys. zł na lata 2019-2021. Będą one przeznaczone na prace związane z udrożnieniem i budową obiektów małej retencji wodnej w kompleksie leśnym Młodzawy (rowy melioracyjne i zastawki). Jest to unikalny kompleks łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum przechodzących miejscami w ols typowy Ribeso nigri-Alnetum oraz zbiorowiska szuwarowe. Ze względu na wrażliwość tych siedlisk będzie też prowadzony monitoring hydrologiczny.

Środki przeznaczone przez nadleśnictwo na projekt wchodzą w skład tzw. wkładu własnego. 60% kwoty to dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozostałe 30% pokryje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt będzie realizowany wspólnie przez instytucję marszałkowską, czyli Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz partnerów – Polską Akademię Nauk – Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Pińczów.

Ogólnym celem projektu jest przywrócenie dawnego charakteru Nidy, odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego śródlądowej rzeki Nidy – unikalnej w skali Europy i stworzenie warunków do przywrócenia niezwykłych walorów przyrodniczych. Wiele uwagi będzie poświęcone lasom łęgowym. Inne z działań będą dotyczyło łąk i gatunków wodno-błotnych tj. żółw błotny, kumak, traszki, małże i ptaki. Jak i przy poprzednim projekcie nie zabraknie działań na rzecz edukacji i turystyki, przywrócony będzie też wypas krów i koników polskich.

Projekt realizowany na Ponidziu jest jednym z trzech wśród ponad czterdziestu, który otrzymał dofinansowanie. Będzie realizowany od stycznia 2019 roku i potrwa do końca 2024 roku.