Lista aktualności Lista aktualności

O gruntach porolnych na Krajowej Naradzie Hodowlanej

W pierwszych dniach października na terenie RDLP w Radomiu, Nadleśnictwa Chmielnik miała miejsce Krajowa Narada Hodowlana. Tym razem jej tematem była gospodarka leśna na gruntach porolnych.

Blisko jedna trzecia powierzchni naszego kraju to lasy. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że znaczna ich część (nawet co trzeci hektar) rośnie na gruntach użytkowanych w przeszłości rolniczo. W tych warunkach droga do stabilnego i kompletnego ekosystemu leśnego jest długa i wyboista. Pierwsze pokolenia drzewostanów są narażone na wiele niebezpieczeństw. Niewątpliwie najgroźniejszym z nich jest korzeniowiec sosnowy, sprawca choroby zwanej hubą korzeni. Zgnilizna powodowana przez grzyby z rodzaju Heterobasidion jest przyczyną zamierania nie tylko sosen, ale również brzóz, świerków, jodeł, modrzewi, a nawet buków rosnących na gruntach porolnych.

Uczestnicy tegorocznej Krajowej Konferencji Hodowlanej szukali odpowiedzi na kluczowe pytanie, będące jednocześnie jej tytułem – Gospodarka na gruntach porolnych – co dalej? Leśni hodowcy oraz specjaliści od urządzania lasu i fitopatologii (praktycy jak i przedstawiciele świata nauki) omawiali te kwestie w dniach 2 i 3 października na terenie RDLP w Radomiu. Zarówno część referatowa, która odbyła się w Borkowie k. Kielc, jak i terenowa – w Nadleśnictwie Chmielnik, obfitowały w żywe, ale merytoryczne i konstruktywne dyskusje.

Uczestnicy byli zgodni w wielu kluczowych kwestiach. Uznali za priorytet odpowiednie, elastyczne planowanie urządzeniowe oraz – w jego ramach – rozpoznanie glebowe siedlisk, w wypadku gruntów porolnych mające kluczowe znaczenie dla doboru składów gatunkowych. Za bardzo istotną kwestię uznano również dbałość o przechowywanie informacji o porolności gruntów, nawet w sytuacji, gdy ekosystem na nim wzrastający posiada już cechy leśnego zbiorowiska. Wszyscy byli zgodni również co do jednego – podstawowym celem gospodarowania na gruntach porolnych powinno być możliwie szybkie (choć mierzone w setkach lat) stworzenie stabilnego ekosystemu leśnego.