Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenia rad naukowo-społecznych LKP Puszcza Świętokrzyska i LKP Puszcza Kozienicka kadencji 2023-2027

We wrześniu i październiku odbyły się inauguracyjne posiedzenia rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyjnych na terenie RDLP w Radomiu: „Puszcza Świętokrzyska” i „Puszcza Kozienicka”. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym.

10 października w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku Nadleśnictwa Radom odbyło się spotkanie Inauguracyjne Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” (tworzą go nadleśnictwa: Kozienice, Radom i Zwoleń).

Dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu oraz Jacek Zadura z DGLP wręczyli powołania nowym członkom rady kadencji 2023-2027. Następnie odbył się wybór oraz ukonstytuowanie się Prezydium Rady. Nowym przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej został dr inż. Marek Krzemiński z Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, a skład zarządu uzupełnili – dr hab. Dorota Zawadzka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Bieżącą informację o działalności rady na kadencję 2023-2027 przedstawił dr Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu.

W dalszej części spotkania referat pt.: Lasy o szczególnym znaczeniu społecznym w Puszczy Kozienickiej na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice przedstawili Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, Artur Mazur, zastępca nadleśniczego.

Natomiast dr inż. Witold Strużyński z Instytutu Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie wygłosił referat pod tytułem „Projekt aktywnej ochrony rodzimych gatunków raków i ryb (różanki) w wodach na terenie RDLP w Radomiu”.

Spotkanie podsumował przewodniczący rady dr inż. Marek Krzemiński.

Po bardzo interesujących wykładach już wiemy, że będą to tematy związane z gospodarką wodną w kontekście zmian klimatu, komunikacja społeczna, w szczególności w obszarze gospodarki leśnej i ochrona przyrody.

Podobne spotkanie rady naukowo-społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska” (tworzą go nadleśnictwa: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk) odbyło się 28 września w Nadleśnictwie Daleszyce.

Podczas spotkania nominacje wręczył dyrektor RDLP Radom – dr inż. Andrzej Matysiak.

Nowym przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej został dr inż. Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, a skład zarządu uzupełnili – Aldona Sobolak – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dr inż. Jan Reklewski – dyrektor Świętokrzyskiego parku Narodowego oraz prof. Stanisław Drozdowski z Katedry Hodowli Lasu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas spotkania Wojciech Hłopaś, dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej zaprezentował wyniki prac nad Koncepcją Zagospodarowania Turystycznego dla nadleśnictw: Kielce, Daleszyce i Zagnańsk, zaś prof. Stanisław Małek z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaprezentował projekty badawcze zespołu, którym kieruje, a realizowane na terenie Nadleśnictwa Daleszyce, dotyczące nowoczesnych rozwiązań dla produkcji szkółkarskiej.

Gospodarze wydarzenia – Nadleśnictwo Daleszyce zaprosili też członków rady naukowo-społecznej do wspólnego posadzenia drzew na powierzchni badawczej wspomnianego projektu oraz zwiedzenia Gospodarstwa Nasienno-Szkółkarskiego w Sukowie.

Gratulujemy powołania członkom Rady Naukowo-Społecznej LKP Puszcza Kozienicka i Puszcza Świętokrzyska na lata 2023-2027 oraz życzymy wielu działań w obszarach funkcji LKP.