Lista aktualności Lista aktualności

Powstają nowe plany urządzenia lasu dla nadleśnictw

Kolejne trzy nadleśnictwa spośród dwudziestu trzech na terenie radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych będą miały nowe plany urządzenia lasu. Co prawda dopiero od 2023 roku, ale w nadleśnictwach Chmielnik, Pińczów i Zwoleń już trwają intensywne prace. Plan urządzenia lasu to jeden z najważniejszych dokumentów dla gospodarki leśnej, a jego powstanie to wiele pracy i szereg ważnych decyzji do podjęcia, do tego przy udziale społeczeństwa. Finalnie do realizacji plany zatwierdzi minister środowiska.

W lipcu w siedzibach nadleśnictw, dla których opracowywane są plany odbyły się posiedzenia tzw. Komisji Założeń Planu. Obecni byli na nich nie tylko leśnicy z dyrekcji generalnej, regionalnej i nadleśnictw, ale też przedstawiciele instytucji i organizacji, dla których sprawy leśnictwa są ważne i stąd chcą mieć wpływ na kształt przyszłego, dziesięcioletniego planu. Byli to przedstawiciele Zespołu Ochrony Lasu, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków krajobrazowych, Ligi Ochrony Przyrody, rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyjnych, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Obrady były rzeczowe i spokojne. Nie zabrakło uwag i wniosków. Ważnymi elementami mającymi wpływ na przyszły plan są sprawy ochrony lasu, a szczególnie problemy związane z chrabąszczami, kornikiem ostrozębnym oraz jemiołą, które w połączeniu ze skutkami suszy oraz wahaniami poziomu wód gruntowych mają duży wpływ na gospodarkę leśną. Będą one uwzględnione w określaniu zadań przewidzianych do realizacji, szczególnie w zakresie hodowli lasu i jego zrównoważonego użytkowania.

Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zwoleń w Puszczy Kozienickiej jest szczególnie ważny, gdyż nadleśnictwo to w części znajduje się w obszarze funkcjonalnym Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka”, gdzie leśnicy szczególny nacisk kładą na ochronę zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, edukację leśną i współpracę ze społeczeństwem. – Ustalenia i wytyczne omówione podczas KZP zostaną ujęte w protokole, który poddany będzie konsultacjom społecznym – zapewnia Marcin Madej z Nadleśnictwa Zwoleń.

Nadleśnictwa Chmielnik i Pińczów położone są w południowej części dyrekcji. W gospodarowaniu lasami Nadleśnictwa Chmielnik szczególne istotne jest uwzględnianie uwarunkowań związanych z gruntami porolnymi, które przed laty zostały przejęte przez nadleśnictwo i zalesione (na gruntach porolnych zlokalizowanych jest ok. 20% drzewostanów) czy duże rozdrobnienie kompleksów leśnych. W Nadleśnictwie Pińczów natomiast lasy rosną na bardzo żyznych siedliskach, a walory przyrodnicze tego terenu są niejednokrotnie unikalne w skali kraju. Jednak rozbieżności pomiędzy składem gatunkowym drzewostanów, a typem siedliskowym lasu wynikające z historycznych uwarunkowań prowadzą do dość intensywnej przebudowy drzewostanów w tym nadleśnictwie. Leśnicy tak dostosowują gospodarowanie w lasach by uwzględniać potrzeby ochrony przyrody, a jednocześnie realizować produkcyjną funkcję lasu, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.

Długa będzie droga do powstania planów urządzenia lasu. Do wykonania są m.in. pomiary lasu, sporządzenie jego opisu i ocena stanu, a nawet pomocniczo wykonanie zdjęć lotniczych (ortofotomapa), aktualizacja walorów przyrodniczych, sporządzenie programu ochrony przyrody i wartości kulturowych, prognoza oddziaływania na środowisko, a potem obliczenia, analizy, wnioskowanie, ustalanie wielkości zadań. Dla okresu obowiązywania planów tj. na lata 2023-2032 opracowane zostaną także program edukacji leśnej oraz ekspertyza dotycząca dróg leśnych.

W efekcie powstanie projekt planu, a w nim cyfrowe i analogowe opisy, mapy, plany. Wreszcie decyzja zatwierdzająca ministra środowiska. Ale to za kilka lat. Tymczasem dla leśników z nadleśnictw Chmielnik, Pińczów i Zwoleń więcej pracy i ważne decyzje do podjęcia. Przy tym uwzględnione zostaną uwagi społeczeństwa, dlatego na poszczególnych etapach sporządzenia planu projekt jest dostępny do konsultacji społecznych. Informacje i materiały dotyczące powstającego planu znajdują na stronie biuletynu informacji publicznej nadleśnictw i rdlp oraz w lokalnej prasie.