Lista aktualności Lista aktualności

Powstaje Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego dla nadleśnictw Kielce, Daleszyce i Zagnańsk

W związku ze szczególnym znaczeniem lasów dla miasta Kielce i jego mieszkańców, różnymi potrzebami zgłaszanymi przez środowiska zajmujące się turystyką, sportem i rekreacją w lesie oraz w przekonaniu, że możliwa jest harmonijna realizacja wszystkich funkcji lasu – od gospodarczych, przez ochronne, po społeczne Lasy Państwowe zleciły wykonanie opracowania dotyczącego turystyki dla tych terenów. 11 sierpnia w WDK w Kielcach odbędzie się spotkanie z interesariuszami opracowania.

Nadleśnictwa Kielce, Daleszyce i Zagnańsk wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu podjęły decyzję dotyczącą wykonania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego dla lasów położonych w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Miasta Kielce.

Zadanie finansowane jest na zlecenie nadleśnictw, ze środków Lasów Państwowych. Opracowanie zostanie wykonane przez ekspertów zewnętrznych, posiadających doświadczenie w tej dziedzinie tj. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Radomiu. Jest to niezależna jednostka realizująca od ponad 60 lat zadania z zakresu planowania w leśnictwie i ochronie przyrody.

W związku z powstającym opracowaniem Koncepcji w dniu 11.08.2022 r. (czwartek) w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, przy ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2, o godz. 10 w sali lustrzanej odbędzie się pierwsze spotkanie interesariuszy.

Celem spotkania będzie przedstawienie zakresu, metodyki oraz harmonogramu zleconych prac, omówienie sposobu konsultacji, zbierania danych i formy współpracy wykonawcy opracowania koncepcji, nadleśnictw oraz grupy interesariuszy.

Program spotkania:

10.00 – Otwarcie spotkania;

10.10 – Przedstawienie genezy opracowania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego Lasów na terenie RDLP w Radomiu – dyrektor RDLP w Radomiu dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Oddział BULiGL mgr inż. Wojciech Hłopaś;

10.30 – Przedstawienie metodyki i harmonogramu opracowania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego Lasów – mgr inż. Wojciech Hłopaś;

11.30 – Przerwa kawowa;

11.40 – Zaprezentowanie ankiety – narzędzia do zbierania danych w ramach opracowania Koncepcji Zagospodarowania Turystycznego – mgr inż. Wojciech Hłopaś;

12.30 – Dyskusja;

13.00 – Zakończenie spotkania.

Lasy w miastach i ich sąsiedztwie mają ogromne znaczenie. Przykładowo w obrębie miasta Kielce znajduje się 1 894 ha lasów Skarbu Państwa – jest to 11,5% powierzchni lasów tego nadleśnictwa. W granicach miasta znajdują się też lasy innej własności, co również jest bardzo istotne dla miasta.

Nadleśnictwa prowadzą wielofunkcyjną i zrównoważoną gospodarkę leśną, zgodną z przepisami prawa, w oparciu o plany urządzenia lasu poddane w procesie powstawania strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000. Są one dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej nadleśnictw.

Ogromnie istotne dla Kielc i regionu są obszary chronione. Całość zagadnień z zakresu ochrony przyrody ujęta jest w planie urządzenia lasu – programie ochrony przyrody stanowiącym jego integralną część, a zadania ochronne realizowane są w uzgodnieniu z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody, we współpracy z regionalną dyrekcją ochrony środowiska, organizacjami takimi jak parki krajobrazowe czy organizacje ekologiczne.

Leśnicy dostrzegają, że dla mieszkańców Kielc i okolic lasy są terenami szczególnie ważnymi jako miejsce uprawiania turystyki, sportu i rekreacji. Podkreślają, że możliwa jest realizacja na tym obszarze różnych funkcji lasu – od gospodarczych, po ochronne i społeczne. Nadrzędną zasadą prowadzenia gospodarki leśnej zawartą w ustawie o lasach jest zachowanie trwałości lasu, czemu służą różne rodzaje prac, od pielęgnacji lasu, po działania z zakresu ochrony lasu, aż do takich, których celem jest odnawianie lasów. Wiele z tych zabiegów wiąże się z wycinaniem drzew, każda powierzchnia jest odnawiana – przez sadzenie lub naturalnie. W lasach następuje przemiana pokoleń, zmienia się także skład gatunkowy – lasy są coraz bardziej odporne na zmiany klimatyczne, leśnicy sadzą coraz więcej drzew liściastych.

Prace związane z opracowaniem Koncepcji Zagospodarowania Lasów staną się platformą wymiany poglądów oraz koncepcji w kwestii zagospodarowania turystycznego w granicach miasta Kielce i okolic.

Ważnym elementem działań leśników w zakresie turystyki jest takie utrzymanie udostępnionych społeczeństwu obiektów i szlaków turystycznych, by zapewnić bezpieczeństwo korzystającym. Istotnym zagadnieniem jest także utrzymanie miejsc turystycznych w czystości i porządku.

Co roku leśnicy współpracują z różnymi organizacjami udostępniając teren i uczestnicząc w organizacji wielu wydarzeń sportowych i turystycznych takich jak rajdy turystyczne i zawody sportowe. Aby sprostać zadaniom związanym z turystyką w obrębie miasta konieczne jest budowanie partnerstwa z samorządem, innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

W ostatnim czasie Lasy Państwowe podjęły szereg działań mających na celu usystematyzowanie zagadnień dotyczących turystyki leśnej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników i promocji. W ostatnim okresie zinwentaryzowano wszystkie obiekty turystyczne i edukacyjne – liniowe, kubaturowe i punktowe. Wprowadzono cykliczne, coroczne oceny stanu i bezpieczeństwa obiektów. Informacje z zakresu turystyki zostały udostępnione na mapach strony Banku danych o lasach www.bdl.lasy.gov.pl oraz zamieszczone na portalu turystycznym Lasów Państwowych www.czaswlas.pl. Stale też opracowywane są przewodniki i mapy turystyczne oraz inne wydawnictwa promujące zrównoważoną turystykę leśną. Leśnicy odnotowali także ogromne zainteresowanie bezpłatną ofertą edukacyjną – Ośrodek Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Kielce, izby edukacyjne i ścieżki edukacyjne nadleśnictw Kielce, Daleszyce i Zagnańsk cieszą się ogromny powodzeniem.

Leśnicy są przekonani, że Koncepcja Zagospodarowania Turystycznego dla nadleśnictw Kielce, Daleszyce i Zagnańsk będzie kolejnym krokiem w celu budowania zrozumienia dla działalności w ramach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.