Asset Publisher Asset Publisher

Wydobywanie kopalin ze złóż

1) informacja (zaświadczenie) o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wraz z wypisem i wyrysem z tego planu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załączyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy – z urzędu gminy,

2) aktualny wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna użytków gruntowych na działce - powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej -  ze starostwa powiatowego;
w przypadku braku wpisu aktualnego właściciela gruntu – dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do gruntu (np. akt notarialny umowa kupna - sprzedaży, darowizny);
jeżeli grunt nie jest własnością inwestora załączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem (np. umowa dzierżawy) - stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także zgodę prawnego właściciela gruntu na wyłączenie gruntów z produkcji i realizację inwestycji,
w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w  zarządzie PGL LP, wnioskodawca winien posiadać umowę dzierżawy zawartą z właściwym nadleśnictwem oraz zgodę prawnego zarządcy/właściciela gruntu na wyłączenie gruntów z produkcji i realizację inwestycji,

3) ważna koncesja (decyzja + mapa),

4) mapa z naniesionym obszarem gruntów przewidzianych do wyłączenia z produkcji i określoną powierzchnią wg użytków gruntowych, a także z rozliczoną powierzchnią gruntów wg pododdziałów leśnych – sporządzona przez osobę uprawnioną,
w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w  zarządzie PGL LP należy przedłożyć mapę gospodarczą w skali 1: 5000 z naniesionymi granicami wyłączenia oraz zestawienie powierzchni wnioskowanych do wyłączenia według pododdziałów – z uwzględnieniem dróg leśnych i linii oddziałowych,

5) decyzja starosty ustalająca termin, kierunek i osobę zobowiązaną do wykonania rekultywacji gruntów wraz z projektem rekultywacji (jeśli został opracowany) w przypadku nietrwałego wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej na cele poszukiwania i wydobycia kopalin,

6) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia albo raport oddziaływania na środowisko do wglądu - jeśli jest wymagany,

7) opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia z produkcji leśnej - jako wypis i wyrys z aktualnie obowiązującego uproszczonego planu urządzenia lasu (lub inwentaryzacji stanu lasów) – ze starostwa powiatowego lub gdy brak jest ww. opracowania: opis taksacyjny lasu na powierzchni wnioskowanej do wyłączenia sporządzony przez podmiot wykonawstwa urządzeniowego lasów, osobę uprawnioną
(opis powinien zawierać: typ siedliskowy lasu, skład gatunkowy i wiek drzewostanu, wskaźnik zadrzewienia, bonitację, informację o zaliczeniu lasu do lasów ochronnych),
w przypadku, gdy wniosek dotyczy gruntów leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - dołączyć opis nieruchomości i kopię mapy gospodarczej lasu z naniesioną powierzchnią do wyłączenia,

8) oświadczenie inwestora o planowanym terminie dokonania wycinki drzewostanów oraz planowanym terminie wyłączenia gruntów z produkcji - rozpoczęcia innego niż leśny, sposobu użytkowania gruntów przystąpienia do prac ziemnych na obszarze objętym wnioskiem,

9) pełnomocnictwo (w oryginale lub w urzędowo poświadczonym odpisie) w przypadku, gdy za wnioskodawcę działa pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa; do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

10) aktualny wypis z KRS jeżeli wnioskodawca jest osobą prawną; zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, gdy wnioskodawca występuje z wnioskiem w ramach prowadzonej działalności.