Asset Publisher Asset Publisher

Kolejni strażnicy leśni z kursem kwalifikowanym pierwszej pomocy

Strażnicy leśni stale doskonalą swoje umiejętności. W lutym na terenie RDLP w Radomiu kolejni strażnicy nabyli uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uzyskali tytuł ratownika zdając egzamin państwowy. Na terenach leśnych również dochodzi do zdarzeń, gdzie potrzebne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Nowe umiejętności mogą być więc przydatne, a dzięki nabytej przez strażników wiedzy korzystający z lasów mogą czuć się jeszcze bezpieczniej.

Kurs został zorganizowany przez Wydział Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu, który koordynuje działalność Straży Leśnej w nadleśnictwach radomskiej dyrekcji LP. Nowe uprawnienia zdobyło 26 pracowników – strażnicy leśni z 23 nadleśnictw oraz Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej z DGLP. Szkolenie przeprowadziła firma Usługi Medyczne Tomasz Gębura z Brodów. Wszyscy szkolący się strażnicy pozytywnie zdali egzamin państwowy. Zaświadczenia zostały wręczone 17 lutego w miejscu kursu, którym był Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom w Jedlni-Letnisku. Certyfikaty wręczyli kierownik i członkowie komisji egzaminacyjnej: lek. Tomasz Gołębiowski, ratownicy medyczni Zbigniew Skrzypek i Tomasz Gębura oraz Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP i Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu.

Szkolenie jest jednym z elementów wielu działań związanych z aktualizacją i doskonaleniem wiedzy Straży Leśnej. Profesjonalnie przygotowani strażnicy leśni w jednostkach RDLP w Radomiu stanowią ważne ogniwo we współpracy z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mogą być pomocni w realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratunkowych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Podczas 8 dni zajęć teoretycznych i praktycznych w lutym uczestnicy utrwalali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobywali wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także nabywali inne umiejętności w zakresie jakości, odpowiedzialności i etyki związanej z pomocą udzielaną przez podejmujących czynności ratunkowe. Przeżycie osoby, której udzielana jest pomoc, zależy od tego, jak szybko zostanie udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna. Stąd nowe umiejętności straży leśnej będą bardzo przydatne.

Prowadzący kurs zwrócili uwagę na zaangażowanie i motywację, aktywne uczestnictwo oraz bardzo dobre wyniki egzaminu strażników leśnych, biorących udział w kursie. Za zaangażowanie podczas szkolenia wyróżniony został komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Grójec.

Grzegorz Radecki, naczelnik Wydziału Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Ochrony Mienia RDLP w Radomiu podziękował komisji oraz podkreślił, że założeniem jest doprowadzenie do sytuacji, że wszyscy strażnicy leśni na terenie RDLP w Radomiu będą posiadali uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Posterunki Straży Leśnej radomskiej dyrekcji LP wyposażone są już także w plecaki – zestawy do udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Tomasz Wisłocki, Główny Inspektor Straży Leśnej DGLP podziękował prowadzącym za wysoki poziom kursu, uczestnikom za zaangażowanie w zajęcia, a także organizatorom. Podkreślił znaczenie nabycia nowych umiejętności przez Straż Leśną dla bezpieczeństwa osób korzystających z lasu, w szczególności lokalnej społeczności. Straż Leśna na terenach leśnych jest często pierwszą służbą, która mając uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy może profesjonalnie pomóc.

Z nabycia nowych uprawnień zadowoleni są strażnicy leśni. Ze względu na potrzeby w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy kursy będą kontynuowane, a uprawnienia odnawiane.

Straż Leśna to wyspecjalizowana grupa leśników, którzy wspomagani przez służby terenowe – leśniczych, podleśniczych i pracowników biurowych – zwalczają szkodnictwo leśne, czyli nielegalną działalność człowieka w lesie. Podstawowymi rodzajami szkodnictwa leśnego są: bezprawne korzystanie z lasu, kłusownictwo, kradzież lub zniszczenie mienia i kradzież drewna. Ochrona przed nim polega na działaniach prowadzonych razem z innymi służbami i organizacjami, jak i na rozwiązaniach prawnych. W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 72 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia oraz szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa. Bardzo ważna w zwalczaniu szkodnictwa leśnego jest współpraca z innymi służbami m.in. z policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką, strażą miejską, strażą pożarną. Nabycie przez kolejnych strażników uprawnień w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy to cenna umiejętność, która wpisuje się w działalność służb mundurowych.