Asset Publisher Asset Publisher

Lasy RDLP w Radomiu z certyfikatem PEFC

W dniach 8 oraz 13-15 września na terenie RDLP w Radomiu odbył się audyt okresowy w ramach certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Tym razem audytorzy wizytowali biura i teren nadleśnictw Skarżysko, Stąporków i Chmielnik oraz biuro RDLP. Na spotkaniu zamykającym audytor wiodący zarekomendował utrzymanie certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych.

Audyt przeprowadzony został w związku ze standardową procedurą sprawdzania czy system zarządzania w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu spełnia wymagania Standardu PEFC.

Audytorem był dr inż. Paweł Wiktorowicz z SGS Polska Sp. z o.o. Przebieg audytu wspomagali pracownicy Wydziału Gospodarki Leśnej i stanowisko ds. BHP RDLP w Radomiu.

Celem audytu była ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami obowiązującej normy PEFC dotyczącej kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów w systemie PEFC. Wizyta rozpoczęła się od spotkania otwierającego w biurze RDLP w Radomiu. Audyt był bardzo szczegółowy, polegał na przeglądzie w kolejnych nadleśnictwach dokumentów w biurze i terenie oraz wizycie audytora w terenie – m.in. na powierzchniach aktualnie wykonywanych prac. Ważną częścią były rozmowy z pracownikami terenowymi i wykonawcami prac w lesie. Po każdym dniu w poszczególnych nadleśnictwach miały miejsca spotkania podsumowujące. Audytor przywiązywał uwagę do zagadnień dotyczących gospodarki leśnej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale też z zakresu księgowości, kadr i inwestycji. Istotne było to, czy nadleśnictwa przestrzegają obowiązujących przepisów prawa – zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Ważnym obszarem, na którym skupili się audytorzy były sprawy BHP, w tym posiadanie przez wykonawców prac uprawnień i przeglądów zgodnych z przepisami dozoru technicznego. Są one ważne dla bezpieczeństwa pracujących w lesie ludzi oraz dla ochrony środowiska, w szczególności przy pracach z użyciem maszyn i urządzeń. Jest to obszar, który wymaga ciągłej uwagi.

Pozytywnie oceniono konstrukcję i złożoność protokołów z komisji zwoływanych w procesie powstawania planów urządzenia lasu, zwłaszcza KZP (Komisji Założeń Planu), które warunkują późniejszą jakość planów urządzenia lasu, na podstawie których prowadzi się gospodarkę leśną.

Ważnym zagadnieniem poddanym analizie audytorów były sprawy związane z ochroną przyrody, siedliskami przyrodniczymi na obszarach Natura 2000, drzewami dziuplastymi i z gniazdami ptaków. Pozytywnie oceniono podejście do tzw. drzew "pomnikowych", o wymiarach spełniających kryteria pomników przyrody.

15 września na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w Nadleśnictwie Chmielnik zostały omówione wyniki audytu. Audytor wiodący Paweł Wiktorowicz podkreślił mocne strony nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu. Były to wyznaczanie w rębniach złożonych fragmentów starodrzewu przeznaczonych do naturalnego rozpadu już na etapie pierwszego cięcia oraz wyznaczanie fragmentów starodrzewu w drzewostanach na siedliskach przyrodniczych w wielkości 10% powierzchni manipulacyjnej. Audytor nie miał obserwacji i uwag o charakterze niezgodności.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla społeczeństwa – w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las. Wynikiem audytu będzie raport. Certyfikat PEFC jest ważny od 23 grudnia 2019 r. do 22 grudnia 2022 r. Jego numer to BVCPL/PEFCFM/09.

Warto podkreślić, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.