Asset Publisher Asset Publisher

Łęgi pod ochroną w projekcie Life Dolina Nidy

26 września w Krzyżanowicach Dolnych, niedaleko Pińczowa odbyła się konferencja otwierająca projekt LIFE17 NAT/PL/000018 „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy”. Nadleśnictwo Pińczów jest współbeneficjentem projektu, a leśnicy odgrywają znaczącą rolę w komitecie sterującym. Przedsięwzięcie na terenie Lasów Państwowych będzie polegało na realizacji działań ochronnych dotyczących łęgów.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, naukowcy związani z przedsięwzięciem, lokalni samorządowcy oraz reprezentanci Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Nadleśnictwa Pińczów.

W trakcje spotkania zostały zaprezentowane ramy organizacyjne oraz harmonogram realizacji projektu. LIFE17 NAT/PL/000018 jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinasowaniu projektów z dziedziny ochrony przyrody i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Spośród 41 wnioskodawców, którzy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w kwietniu 2017 roku, jedynie trzy projekty otrzymały dofinansowanie na realizację przedsięwzięć. Zgodnie z warunkami podpisanych umów Komisja Europejska dofinansowuje 60% wartości projektu, NFOŚiGW 30%, zaś wkład własny beneficjentów wynosi 10%. Ogólna wartość projektu, którego realizację przewidziano na lata 2019-2024 wynosi 5 473 145 Euro to jest 23 132 247 PLN.

Głównym przedmiotem projektu będzie podjęcie działań mających na celu odtworzenie stabilnego reżimu hydrologicznego, który stworzy warunki do przywrócenia unikalnych walorów przyrodniczych w obrębie delty śródlądowej Nidy w rejonie wsi Umianowice w gminie Kije. Jednym z celów projektu jest również czynna ochrona łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych, które zachowały się fragmentarycznie w dolinie Nidy pomimo nasilonej presji człowieka. W ramach realizacji tego celu zaplanowano między innymi szereg działań mających wpłynąć na stabilizację warunków wilgotnościowych na terenie zajmującego ponad 120 hektarów kompleksu łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum, który znajduje się w pobliżu miejscowości Młodzawy Małe stanowiąc część lasów Nadleśnictwa Pińczów. Kompleks ten jest największym, zwartym obszarem łęgów w tej części doliny Nidy – pozostałością lasów porastających niegdyś ten obszar. Nadleśnictwo Pińczów zaplanowało 137 tys. zł z przeznaczeniem na udrożnienie i budowę obiektów małej retencji wodnej w kompleksie leśnym Młodzawy (rowy melioracyjne i zastawki). Prace ze względu na wrażliwość tych siedlisk będą prowadzone wraz z monitoringiem hydrologicznym.

W trakcie konferencji został również powołany komitet sterujący projektu, który będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (realizującego projekt z ramienia Województwa Świętokrzyskiego). W skład komitetu weszli przedstawiciele władz samorządowych, środowisk naukowych oraz innych organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację projektu, w tym także przedstawiciele RDLP w Radomiu – Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej oraz dr Jacek Koba, starszy specjalista w Wydziale Ochrony Lasu, który został wybrany na przewodniczącego tego gremium.